Đạo đức kinh doanh

HN
Huy Ngo

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đạo đức kinh doanh by Mind Map: Đạo đức kinh doanh

1. Chương 3 Các nguyên tắc đạo đức, Test nhanh và hướng dẫn ra quyết định

1.1. Xác định khoảnh khắc: Ba câu hỏi chủ yếu

1.2. Các tiêu chí quyết định cho các lập luận đại đức

1.3. Trách nhiệm đạo đức: Khi nào bạn phải chịu trách nhiệm và không phải chịu trách nhiệm

1.4. - Thuyết đạo đức tương đối: Một cách tiếp cận tự lợi

2. Chương 1:Đạo đức kinh doanh giải quyết chuyện "đúng" "sai"

2.1. Khái niệm Đạo đức.

2.2. So sánh giữa các bên liên quan sơ cấp và bên liên quan thứ cấp

2.3. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến các ngành, các tổ chức và công việc

2.4. Các mức độ của Kohlberg và giai đoạn phát triển đạo đức

3. Chương 2: Bên liên quan và định hướng quản lý các vấn đề

3.1. Lý thuyết về bên liên quan

3.2. Ba giả định của phương pháp tiếp cận và phân tích bên liên quan

3.3. Phân tích bên liên quan

3.4. Đánh giá sự hợp tác, mức quan tâm và quyền lực

3.4.1. +Quyền biểu quyết

3.4.2. + Quyền lực chính trị

3.4.3. + Quyền lực kinh tế

4. Chương 4 Doanh nghiệp và các bên liên quan bên ngoài.

4.1. Lợi thế cạnh tranh cho lĩnh vực trách nhiệm xã hội

4.2. Trách nhiệm hướng tới người tiêu dùng

4.3. Quyền của người tiêu dùng

4.4. Các lĩnh vực trách nhiệm bên ngoài công ty

4.5. Quảng cáo -> Đạo đức và quảng cáo

4.6. An toàn sản phẩm và nghĩa vụ pháp lý

5. Chương 5 Công ty và bên liên quan nội bộ

5.1. Quản lý bên liên quan theo cách tiếp cận nghệ thuật lãnh đạo

5.2. Nghệ thuật lãnh đạo tinh thần

5.3. Các dấu hiệu hư hỏng về đạo đức

5.4. Văn hóa công ty

5.5. Các đặc tính văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ

6. Chương 6 Nhà lãnh đạo:

6.1. -Nhà lãnh đạo: +Thiết lập tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của DN. +Văn hóa công ty +Ranh giới đạo đức và pháp lý

6.2. Nhà lãnh đạo đưa ra chiến lược và phát triển chiến lược

7. Chương 7 Tổng hợp về luật lao động

7.1. Hợp đồng lao động

7.2. Những thay đổi trong hợp đồng lao động: +Tuổi tác, nhu cầu công việc,… +Bổ sung các lý thuyết về quyền lao động +EEOC

8. Chương 8 Toàn cầu hóa

8.1. Môi trường toàn cầu hóa: +Các tập đoàn +Vai trò +Trách nhiệm

8.2. Lợi ích: +Liên kết về kinh tế +Thuận lợi phát triển

8.3. Một số nguyên tắc.