بخش دوم : تاثیرات کاهش اعتقادات مذهبی بر تزلزل نظام خانواده و راه‌های پیشگیری و درمان آن بر اساس ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
بخش دوم : تاثیرات کاهش اعتقادات مذهبی بر تزلزل نظام خانواده و راه‌های پیشگیری و درمان آن بر اساس آموزه‌های اسلامی by Mind Map: بخش دوم : تاثیرات کاهش اعتقادات مذهبی بر تزلزل نظام خانواده و راه‌های پیشگیری و درمان آن بر اساس آموزه‌های اسلامی

1. فصل اول : تاثیرات کاهش اعتقادات مذهبی بر تزلزل نظام خانواده بر اساس آموزه‌های اسلامی

1.1. مبحث اول : تاثیرات کاهش اعتقادات مذهبی بر تزلزل نظام خانواده بر اساس آیات قرآن

1.1.1. گفتار اول : دنیا گرایی و تجمل پرستی

1.1.2. گفتار دوم : پناه بردن به پناهگاه های پوشالی و غیر خدایی

1.1.3. گفتار سوم : ورود لقمه ی حرام در زندگی

1.1.4. گفتار چهارم : استرس و اضطراب در خانواده

1.2. مبحث دوم : تاثیرات کاهش اعتقادات مذهبی بر تزلزل نظام خانواده بر اساس روایات معصومین علیهم السلام

1.2.1. گفتار اول : کاهش آستانه ی تحمل در برابر ناملایمات زندگی

1.2.2. گفتار دوم : سرد شدن روابط زوجین و طلاق عاطفی

1.2.3. گفتار سوم : ورود استرس و اضطراب در خانواده

1.2.4. گفتار چهارم : ریخته شدن قبح گناه و تبدیل به عادت شدن آن در زندگی

1.2.5. گفتار پنجم : مسئولیت گریزی در میان اعضای خانواده

2. فصل دوم : عوامل مؤثر بر کاهش اعتقادات مذهبی در خانواده و درمان آن

2.1. مبحث اول : عوامل درون خانواده ای

2.1.1. گفتار اول : بی توجهی نسبت به باورهای مذهبی در خانواده

2.1.2. گفتار دوم : ترک واجبات و انجام محرمات

2.1.3. گفتار سوم : نبود ترس از حسابرسی

2.1.4. گفتار چهارم : بی تفاوتی نسبت به کسب رزق حلال

2.1.5. گفتار پنجم : تمایل به دنیا گرایی و تجمل پرستی

2.2. مبحث دوم : عوامل برون خانواده ای

2.2.1. گفتار اول : ورود فرهنگ غربی و تغییر در سبک زندگی دینی

2.2.2. گفتار دوم : بی تفاوتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه

2.2.3. گفتار سوم : نبود نظارت کافی بر رسانه و فضای مجازی

2.2.4. گفتار چهارم : تبلیغ شهوت رانی و دنیا طلبی در جامعه

2.2.5. گفتار پنجم : ترک تعظیم شعائر دينی در جامعه