Sự ra đời và phát triển của Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sự ra đời và phát triển của Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học by Mind Map: Sự ra đời và phát triển của Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

1. Sự ra đời

1.1. Điều kiện

1.1.1. Sự phát triển của giai cấp công nhân

1.1.2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhâ

1.2. Tiền đề

1.2.1. Tiền đề KHTN: Những thành tựu khoa học Tự Nhiên và Xã Hội cung cấp cơ sở khoa học cho sự hình thanh biện chứng duy vật

1.2.2. Lý luận: Triết học cổ điển Đức và Kinh tế chính trị Anh cung cấp tiền đề về lý luận cho sự hình thành CNXHKH

1.2.3. CNXH không tưởng Pháp là tiền đề tư tưởng trực tiếp cho sự hình thành CNXH

1.3. Vai trò của Các Mác và Ăngghen

1.3.1. Quan niệm duy vật về lịch sử

1.3.2. Học thuyết giá trị thặng dư

1.3.3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

1.4. Tuyên ngôn độc lập của ĐCS C.Mác và Ăngghen (1848) - Cương lính chính trị đã đánh dấu sự ra đời của CNXHKH

2. Các giai đoạn phát triển

2.1. C.Mác và Ăngghen phát triển CNXH

2.1.1. 1848 - 1871

2.1.1.1. Quốc tế I được hình thành đánh dấu sự ra đời của CNXHKH

2.1.1.2. 1871: Công xã Pari diễn ra

2.1.2. 1871 - 1895: Từ năm 1895 Lênin đứng ra bảo vệ và phát triển CNXH

2.2. V.I.Lênin bảo vệ và phát triển CNXH

2.2.1. CNXH từ lí luận thành hiện thực ( Liên Xô)

2.3. Các ĐCS vận dụng và phát triển CNXHKH sau V.I.Lênin

2.3.1. Từ khi Lênin mất đến thập kỉ 80 của thế kỷ XX:

2.3.1.1. Lý luận về mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết

2.3.2. Từ thập kỉ 80 thể kỷ XX đến nay

2.3.2.1. Lý luận về các mô hình chủ nghĩa xã hôi cụ thể