ABDUL RAHMAN - MANAGER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ABDUL RAHMAN - MANAGER by Mind Map: ABDUL RAHMAN - MANAGER

1. MARILYN NARCIS -TEAM LEAD

1.1. SALES ENABLEMENT

1.1.1. CUSTOMER/PRICE SETUP

1.1.1.1. YUNUS - (Mumbai)

1.1.1.2. HARISH

1.1.1.3. SHIVANI

1.1.2. SKU SETUP

1.1.2.1. BHARGAVA

1.1.2.2. VENKATESH SOLI

1.1.2.3. DHRUV

1.1.3. DISTI REBATES

1.1.3.1. PRAVEEN KUMAR

1.2. PROMOTIONS

1.2.1. APAC

1.2.1.1. MOUNIKA

1.2.1.2. RAKESH

1.2.1.3. VIKAS

1.2.2. EMEA

1.2.2.1. SHARANYA

1.2.2.2. PRIYANKA

1.2.2.3. SUNDHARA

1.2.2.4. SAKINA

1.2.2.5. RAVI

1.2.3. AMER

1.2.3.1. MANDAR (Mumbai)

1.2.3.2. HEMANT (Mumbai)

1.2.3.3. UJWAL KUMAR

1.2.3.4. GEETHA

1.2.3.5. UPENDRA

1.2.3.6. MOHD SAFI

1.2.3.7. PANKAJ

1.2.3.8. NIKITA

1.3. G store

1.3.1. AMER

1.3.1.1. ABHISHEK

1.3.1.2. DEEP KUMAR