Get Started. It's Free
or sign up with your email address
khoa học máy tính by Mind Map: khoa học máy tính

1. Máy tính - thông tin và dữ liệu

1.1. Khái niệm

1.2. đơn vị

1.3. Các dạng

2. Mạng máy tính

2.1. Khái niệm

2.2. Vai trò

2.3. Tốc độ của mạng ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của con người

2.4. Mô hình mạng phổ biến

3. Các vấn đề đạo đức trong môi trường số hóa

3.1. Hành vi không phù hợp/ phù hợp khi tham gia trực tuyến

3.2. Nâng cao tính trách nhiệm

3.3. Biết cách xử lý những tình huống vi phạm

4. An toàn thông tin

4.1. Cách tổ chức, lưu trữ dữ liệu

5. Video editor

5.1. Công cụ video

6. Inforgraphic

6.1. Công cụ

7. Cơ sở dữ liệu

7.1. Access

8. Thuật toán và lập trình

8.1. Khái niệm

8.2. Vai trò

9. Lập trình Arduino

9.1. lắp ráp

9.2. kết nối

9.3. cảm biến