Tổng kết chiến dịch Mix Vocal (Ngày 7-9-2022)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tổng kết chiến dịch Mix Vocal (Ngày 7-9-2022) by Mind Map: Tổng kết chiến dịch Mix Vocal (Ngày 7-9-2022)

1. Tuần 1

1.1. Thứ 4

1.1.1. Meme (Group)

1.1.1.1. Số người tiếp cận: 1,5k

1.1.1.2. Like: 43

1.1.1.3. Cmt: 10

1.1.2. Meme (Page)

1.1.2.1. Số người tiếp cận: 459

1.1.2.2. Tương tác: 32

1.2. Thứ 5

1.2.1. Bài đăng ctrinh pre-order

1.2.1.1. Số người tiếp cận: 806

1.2.1.2. Like: 25

1.2.1.3. Cmt: 12

1.2.2. Bài đăng bốc thăm

1.2.2.1. Số người tiếp cận: 3,7k

1.2.2.2. Like: 151

1.2.2.3. Cmt: 274

1.3. Thứ 6

1.3.1. Ảnh chờ livestream

1.3.1.1. Số người tiếp cận: 3,6k

1.3.1.2. Like: 62

1.3.1.3. Cmt: 7

1.3.2. Bài share livestream

1.3.2.1. Số người tiếp cận: 426

1.3.2.2. Like: 9

1.3.2.3. Cmt: 2

1.3.3. Livestream

1.3.3.1. View: 1461

1.3.3.2. Cmt: 13

1.3.3.3. Like: 36

1.3.4. Recap

1.3.4.1. Số người tiếp cận: 4,1k

1.3.4.2. Like: 154

1.3.4.3. Cmt: 32

1.3.4.4. Share: 3

1.4. Thứ 7

1.4.1. Meme (Group)

1.4.1.1. Số người tiếp cận: 1,2k

1.4.1.2. Like: 35

1.4.1.3. Cmt: 3

1.4.1.4. Số lượt tương tác: 45

1.5. Chủ nhật

1.5.1. Bài đăng sắp hết hạn pre-order

1.5.1.1. Số người tiếp cận: 565

1.5.1.2. Tương tác: 22

1.5.1.3. Like: 16

1.5.1.4. Cmt: 4

2. Tuấn 2

2.1. Thứ 2

2.1.1. Bài viết phát hành DVD (Group)

2.1.1.1. Số người tiếp cận: 998

2.1.1.2. Tương tác: 51

2.1.1.3. Like: 44

2.1.1.4. Cmt: 0

2.1.2. Bài viết phát hành DVD (Fanpage)

2.1.2.1. Số người tiếp cận: 533

2.1.2.2. Tương tác: 40

2.1.2.3. Like: 17

2.1.2.4. Cmt: 0

2.1.3. Bài đăng livestream

2.1.3.1. Số người tiếp cận: 526

2.1.3.2. Tương tác: 24

2.1.3.3. Like: 7

2.1.3.4. Cmt: 2

2.1.4. Livestream

2.1.4.1. View: 832

2.1.4.2. Like: 58

2.2. Thứ 3

2.2.1. Review DVD

2.2.1.1. View: 386

2.2.1.2. Like: 23

2.2.1.3. Cmt: 368

2.3. Thứ 5

2.3.1. Share PJ

2.4. Thứ 6

2.4.1. Livestream

3. Tuấn 3

3.1. Thứ 3

3.1.1. Bài đăng livestream

3.1.1.1. Số người tiếp cận: 741

3.1.1.2. Tương tác: 28

3.1.1.3. Like: 5

3.1.1.4. Cmt: 0

3.1.2. Livestream

3.1.2.1. View 813

3.1.2.2. Like: 58