OKRs MKT Team

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OKRs MKT Team by Mind Map: OKRs MKT Team

1. Project Review

1.1. Summary of Project

1.2. Timeline:

1.3. Budget:

1.4. Resources:

2. Tối ưu hóa biên độ lợi nhuận 2022

2.1. IOS: Các con game ROAS đạt 80-100%

2.1.1. - Tập trung các con game chỉ số tốt: Dòng Block, Sort - Giảm spending cho các con game: Dòng Bubble, Tile và Hoop Sort

2.2. Android: Tất cả các con game đều đạt ROAS 100%

2.2.1. - Chỉ chạy top market, đặc biệt là US - Đẩy mạnh Bird Sort

3. Top US Market

3.1. Focus on US market (Block)

3.1.1. - T7/2022: 186K Android: B1010: 10K, BJ: 8K IOS: BS: 41K, WS: 67K, DB: 11K, B1010: 32K, BJ: 17K

3.2. Target

3.2.1. - T8/2022: 230K (mỗi sản phẩm tăng trung bình 25% volume US)

4. Scale top market Android

4.1. Scale x2 - x3 Block Puzzle Game

4.1.1. T6/2022: B1010: 79.2K (JP, US, DE, TW, UK) BJ: 74.7K (JP, US, TW, UK, KR) T7/2022 B1010: 73K (JP, US, DE, TW, NZ, AT, AU) BJ: 98K (JP, US, DE, KR, UK, HK)

4.2. Target

4.2.1. T8/2022 B1010: 100K (JP, US, DE, TW, NZ, AT, AU) - JP 20%, US 20%, DE 20% Other 40% BJ: 120K (US, DE, KR, UK, HK) - JP 20%, US 20%, DE 20%