ปัจจัยเลือกแหล่งที่ตั้ง

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัจจัยเลือกแหล่งที่ตั้ง by Mind Map: ปัจจัยเลือกแหล่งที่ตั้ง

1. ปัจจัย จำแนกตามแหล่งที่ตั้ง

1.1. ภายนอกแหล่ง

1.1.1. ปัจจัยที่เคลื่อนที่ไม่ได้

1.1.2. ผลผลิตที่เคลื่อนที่ไม่ได้

1.2. ภายในแหล่ง

1.2.1. ปัจจัยที่เคลื่อนที่ได้

1.2.2. ผลผลิตที่เคลื่อนที่ไม่ได้

2. ปัจจัยที่เป็นต้นทุนการผลิต

2.1. แรงงาน

2.2. วัตถุดิบและพลังงาน

2.3. สถานที่ตั้ง

2.4. ค่าขนส่ง

3. ปัจจจัยด้านการตลาด

3.1. ลักษณะธรรมชาติของตลาด

3.2. ต้นทุนการตลาด

4. นโยบายของรัฐบาล

5. ปัจจัยอื่นๆ

5.1. ภูมิศาสตร์

5.1.1. ความสูงต่ำของพื้นที่

5.1.2. ภูมิอากาศ

5.1.3. แหล่งน้ำ

5.2. ความเสี่ยง

5.3. สิ่งแวดล้อม

6. ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7. การประหยัดจากแหล่งที่ตั้ง

7.1. การประหยัดจากรวมตัว

7.1.1. ประหยัดค่าขนส่ง

7.1.2. การประหยัดภายใน (แรงงานฝีมือ)

7.1.3. การประหยัดภายนอกในอุตสาหกรรม (ขนาดใหญ่ปัจจัยถูก)

7.1.4. การประหยัดจากภายนอกในตัวเมือง (พวกปัจจัยพื้นฐาน)

8. เงื่อนไขพื้นฐาน

8.1. ด้านอุปสงค์

8.1.1. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์

8.1.1.1. ส/ค จำเป็น ยืดน้อย

8.1.1.2. ส/ค ฟุ่มเฟือย ยืดมาก

8.1.2. สินค้าทดแทนกันได้

8.1.3. การขยายเพิ่มขึ้นของอุปสงค์

8.1.4. วงจรและวัฎจักรธุรกิจ

8.1.5. ความสามารถในการซื้อ

8.2. ด้านอุปทาน

8.2.1. วัตถุดิบ

8.2.2. เทคโนโลยี

8.2.3. สหภาพแรงงาน

8.2.4. สินค้าถาวร

8.2.5. มูลค่าของผลผลิต

8.2.6. ทัศนะทางธุรกิจ

8.2.7. นโยบายสาธารณะ