การพัฒนา

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนา by Mind Map: การพัฒนา

1. ความหมาย

1.1. บาลี

1.1.1. ทำให้เจริญเติบโต ก้าวหน้า

1.2. ทาง ศศ(ตอนแรก)

1.2.1. ใช้ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น GNP

1.3. เซียร์(ต่อมา)

1.3.1. พัฒนา ปท ขึ้นกับ

1.3.1.1. การว่างงาน

1.3.1.2. ความยากจน

1.3.1.3. ความไม่เสมอภาค

1.4. ไมเออร์และบาลด์วิน

1.4.1. การเพิ่มขึ้นแท้จริงระยะยาว

1.4.1.1. รายได้แท้จริงเพิ่มมากกว่าGrowthปชก.

1.5. กูเลต์

1.5.1. การพัฒนาเน้นคุณภาพชีวิต

1.5.1.1. การพึ่งตัวเองได้

1.5.1.2. การได้รับการยอมรับ

1.5.1.3. การมีเสรีภาพ

1.6. การพัฒนา ศก

1.6.1. การเพิ่มขึ้นในรายได้แท้จริงเฉลี่ยบุคคล

1.6.2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบ ศก.

1.6.2.1. สัดส่วนการผลิต,รายได้ภาคอุตฯเพิ่มขึ้น แต่ภาคเกษตรลดลง

1.6.3. ความจำเริญทางศก.+การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและอื่นๆ