Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zone Eastern by Mind Map: Zone Eastern

1. 2 nhân viên content marketing quản trị fanpage

1.1. lương 9 triệu

1.2. Giờ làm việc 13h - 22h

2. 4 quản lý

2.1. 1 quản lý tổng

2.1.1. lương 15 triệu

2.1.2. Giờ làm việc 12h - 22h

2.2. 3 quản lý khu vực

2.2.1. lương 11 triệu

2.2.2. Giờ làm việc 12h - 22h

3. 3 thu ngân

3.1. Lương 7 triệu

3.2. Giờ làm việc 15h - 22h

4. 2 kế toán

4.1. lương 12 triệu

4.2. Giờ làm việc 12h - 22h

5. 30 nhân viên part time

5.1. lương 35k/giờ

5.2. Giờ làm việc 15h - 22h

6. 3 tạp vụ

6.1. lương 7 triệu

6.2. Giờ làm việc 15h - 22h

7. 2 Bảo vệ

7.1. lương 8 triệu

7.2. Giờ làm việc 12h - 22h