บทที่ 4 การจัดประสบการณ์ การจัดเรียนรู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 4 การจัดประสบการณ์ การจัดเรียนรู้ by Mind Map: บทที่ 4 การจัดประสบการณ์ การจัดเรียนรู้

1. การกำหนดสื่อการเรียนรู้

1.1. ประเภทของสื่อการเรียนรู้

1.1.1. 1. วัสดุ

1.1.2. 2. อุปกรณ์

1.1.3. 3. กิจกรรมการเรียนการสอน

1.1.4. 4. สื่อการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม

1.2. การเลือกสื่อการเรียนรู้

1.2.1. ความเหมาะสมกับเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้

1.2.2. ความเหมาะสมกับนักเรียน

1.2.3. ความเหมาะสมกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้

3. การกำหนดจุดประสงค์

3.1. ตามระดับการใช้

3.1.1. 1. จุดประสงค์ทั่วไป

3.1.2. 2. จุดประสงค์เฉพาะ

3.2. จุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู้

3.2.1. 3 ด้าน

3.2.1.1. 1.ด้านพุทธิพิสัย

3.2.1.2. 2. ด้านทักษะพิสัย

3.2.1.3. 3. ด้านจิตพิสัย

4. การกำหนดเนื้อหา

4.1. ประเภทของเนื้อหา

4.1.1. 1. ความรู้

4.1.2. 2. ทักษะ

4.1.3. 3. เจตคติ

5. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

5.1. 4 ขั้นตอน

5.1.1. 1. ขั้นนำ

5.1.2. 2.ขั้นสอน

5.1.3. 3.ขั้นสรุป

5.1.4. 4. ขั้นประเมินผล

5.2. หลักการจัดการเรียนรู้

5.2.1. ลักษณะของผู้เรียน

5.2.2. บริบทการเรียนรู้

5.2.3. ภาระงานเพื่อการเรียนรู้