Perkembangan Kaunseling 1900-2000

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Perkembangan Kaunseling 1900-2000 by Mind Map: Perkembangan Kaunseling 1900-2000

1. 1970

1.1. Kepelbagaian kaunseling di luar bidang pendidikan , kewujudan kaunselor dalam komuniti dan pusat kesihatan mental

1.2. Bermulanya program-program kemahiram menolong yang memberikan tumpuan kepada kemahiran komunikasi dan perhubungan

2. sebelum 1900-an

2.1. kaunseling dilihat sebagai satu nasihat atau memberi maklumat

2.2. pada awalnya, bidang kaunselig terlibat dalam menolong kebajikan kanak-kanak , bimbingan pendidikan vokasional serta perundangan

3. 1900-an

3.1. Teorir Psikonaslisis oleh sigmund freud menjadi asas kepada rawatan gengguan mental

4. 1940

4.1. Carl Rogers memperkenalkan pendekatan kaunseling pemusatan klien

5. 1950

5.1. Kemunculan teori baru seperti Teori Analisis (Transacsional Analysis) dan Terapi Rasional Emotif (Rational Emotif Theraphy)

6. 1960

6.1. Kaunseling Tingkah Laku muncul sebagai teori kaunseling yang mantap dengan kemunculan John Krumboltz

6.2. Kemunculan Teori Kaunseling Humanistik oleh Dugald Arbukle,Abrahan Maslow dan Sidney Jourard

7. 1980

7.1. Pembentukan Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs (CACREP).

7.1.1. Terdapat 8 bidang yang perlu dikuasai kaunselor iaitu: i. Perkembangan dan pertumbuhan manusia ii. Asas sosial dan budaya iii. Perhubungan menolong iv. Perkembangan kerjaya dan gaya hidup v. Kelompok vi. Penaksiran vii. Penyelidikan dan penilaian viii. Orientasi profesional

8. 1990

8.1. Kaunseling dilihat sebagai satu profesion kesihatan mental yang utama.

8.2. Penumpuan diberikan terhadap kepelbagaian dan isu-isu silang budaya dalam kaunseling.

8.3. Isu-isu kerohanian (spiritual) dalam kaunseling dibincangkan secara terbuka.

9. 2000

9.1. Kemajuan profesion kaunseling bergantung kepada idea generasi baru dan perubahan idea mereka. Di antara cabaran halu tuju kaunseling ialah (Gibson & Mitchell, 2003): i. Meningkatkan standard persediaan profesion kaunselor ii. Meningkatkan kepakaran dalam bidang-bidang tertentu iii. Meningkatkan penggunaan teknologi dalam kaunseling iv. Memperbaharui teori-teori tradisional v. Memperbaharui dan memperkembangkan kaunseling kerjaya vi. Menumpukan kepada program-program yang relevan vii. Meningkatkan aktiviti-aktiviti dan sentiviti silang budaya viii. Meningkatkan globalisasi dalam profesion kaunseling