Học lập trình bằng AML

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Học lập trình bằng AML by Mind Map: Học lập trình bằng AML

1. Xác định bài toán

1.1. 1.1 Làm rõ yêu cầu

1.2. 1.2 Xác định Input

1.3. 1.3 Xác định Output

1.4. 1.4 Một số kiến thức cũ, nếu cần thiết

2. Phân tích

2.1. 2.1 Thành phần dữ liệu

2.1.1. Các thành phần dữ liệu vào / ra / trung gian

2.1.2. Các loại dữ liệu tương ứng

2.2. 2.2 Thành phần xử lí

2.2.1. Các thành phần xử lí theo toán học

2.2.2. Cách xử lí thông thường của nghiệp vụ

2.2.3. Trình bày dưới dạng ý tưởng giải quyết

3. Thiết kế

3.1. 3.1 Đơn vị dữ liệu

3.1.1. Tên biến

3.1.2. Kiểu dữ liệu

3.1.3. Định nghĩa kiểu dữ liệu (nếu có)

3.2. 3.2 Đơn vị xử lí

3.2.1. Sơ đồ thủ tục hàm

3.2.2. Mô tả chi tiết các thủ tục hàm

3.2.3. Thuật toán

3.2.4. Sơ đồ khối

4. Cài đặt trên ngôn ngữ cụ thể (Pascal)

5. Dữ liệu thử nghiệm: kiểm tra tính đúng đắn của bài làm