Data ngoài | PR Case Study

Mindmap luồng email triển khai gửi cho loại data ngoài, gồm: - Data cũ từ chạy quảng cáo FBads, và sự kiện - Data mới thu thập từ các hoạt động truyền thông

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Data ngoài | PR Case Study by Mind Map: Data ngoài | PR Case Study

1. Email 1 Data cũ có sẵn 1. Nhận nội dung truyền thông 2. Nút đăng ký tải tài liệu

1.1. Data ngoài từ hoạt động truyền thông

2. LDP 2 Opt 2 - Điền form đăng kí: Tên, SĐT, Email, Chức vụ, Công ty, Lĩnh vực hoạt động - Tùy chọn

2.1. 2.1. Nhận case khác

2.1.1. Email 2a

2.1.1.1. - Nhận file PDF Case study - Nhận thông báo case khác tương tự sẽ được auto gửi sau - CTA: Nếu có nhu cầu book tư vấn, điền các yêu cầu của bạn tại đây

2.1.1.1.1. LDP 2: Form điền nhu cầu Câu hỏi 1: Sản phẩm của bạn là gì Câu hỏi 2: Bạn cần Magneto hỗ trợ bạn hạng mục gì? Câu hỏi 3: Vấn đề bạn đang gặp phải là gì?

2.2. 2.2. Nhận thông tin giải pháp

2.2.1. Email 2b

2.2.1.1. - Nhận file PDF Case study - Nhận file PDF Sale Kits team IMC HCM - CTA: Nếu có nhu cầu book tư vấn, điền các yêu cầu của bạn tại đây

2.3. 2.3. Nhận cả 2

2.3.1. Email 2c

2.3.1.1. - Nhận file PDF Case study - Nhận thông báo case khác tương tự khi có - Nhận file PDF Sale Kits team IMC HCM - CTA: Nếu có nhu cầu book tư vấn, điền các yêu cầu của bạn tại đây

2.4. 2.4 Không có nhu cầu

3. LDP 1 Opt 1 Thực hiện thao tác điền form đăng kí Tên, SĐT, Email, Chức vụ, Công ty, Lĩnh vực hoạt động

3.1. Email 2

3.1.1. 1. Nhận file tài liệu Case PDF

3.1.1.1. 2. Nút chuyển sang LDP 2

3.1.1.1.1. 2.1. Nhận thêm case khác tương tự

3.1.1.1.2. 2.2. Nhận thông tin giải pháp

3.1.1.1.3. 2.3. Book tư vấn cách thức tiếp cận khách hàng tương tự Nếu có: Điền 1 vài thông tin sơ bộ