Методика навчання інформатики як педагогічна наука і навчальна дисципліна підготовки вчителя інфо...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методика навчання інформатики як педагогічна наука і навчальна дисципліна підготовки вчителя інформатики by Mind Map: Методика навчання інформатики як педагогічна наука і навчальна дисципліна підготовки вчителя інформатики

1. Інформатика – це наука про структуру та загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.

1.1. Основною її метою є формування методичної культури вчителя інформатики – рівень підготовленості вчителя до діяльності, що базується на сформованості загальних і конкретних методичних умінь, які пов'язані з навчанням інформатики.

2. Методика навчання інформатики – це педагогічна наука, яка досліджує закономірності навчання інформатики на сучасному етапі її розвитку у відповідності з цілями, поставленими суспільством.

2.1. Отже, методична система навчання інформатики, як і будь-якої іншої дисципліни, являє собою сукупність п’яти ієрархічних взаємопов’язаних компонентів. Це:

2.1.1. 1. Цілі навчання (навіщо вивчати інформатику?) визначають завдання навчання молодших школярів інформатики в системі навчання і виховання.

2.1.2. 2. Зміст навчання (що вивчати?) – побудова початкового курсу інформатики, тобто, який матеріал вивчається і в якому порядку. Це прерогатива Міністерства освіти і науки, яке розробляє шкільні програми, матеріал, що вивчається, вимоги до ЗУН учнів.

2.1.3. 3. Методи навчання (як вчити?) – конкретні методи вивчення кожного розділу початкового курсу інформатики і кожного питання в цьому розділі. Це діяльність учителя, який визначає, які методи пояснення, закріплення і контролю будуть використані на кожному уроці.

2.1.4. 4. Засоби навчання (за допомогою чого вчити?) – підручники, дидактичний матеріал, наочні посібники, комп’ютер, інші технічні засоби навчання, які підбирає вчитель до кожного уроку.

2.1.5. 4. Засоби навчання (за допомогою чого вчити?) – підручники, дидактичний матеріал, наочні посібники, комп’ютер, інші технічні засоби навчання, які підбирає вчитель до кожного уроку.

2.2. методичних умінь, які пов'язані з навчанням інформатики. У відповідності із загальними цілями навчання методика навчання інформатики ставить перед собою наступні основні задачі:

2.2.1. 1. визначити конкретні цілі вивчення інформатики, зміст та її місце в навчальному плані початкової школи;

2.2.2. 2. розробити і запропонувати школі та вчителю найбільш раціональні методи та організаційні форми навчання, спрямовані на досягнення поставлених цілей;

2.2.3. 3. розглянути всю сукупність засобів навчання інформатики і розробити рекомендації щодо їх використання на практиці.

3. Дати:

3.1. Курс інформатики почали викладати у загальноосвітніх школах СРСР з 1 вересня 1985 р.

3.1.1. Тоді з’явився новий навчальний предмет, покликаний формувати основи інформаційної культури учнів, який спочатку отримав назву “Основи інформатики та обчислювальної техніки”, а згодом “Інформатика”.

3.2. влітку 1985 року почалася масова перепідготовка вчителів математики та фізики на курсах підвищення кваліфікації вчителів у відповідних інститутах. Паралельно напрям підготовки майбутніх учителів інформатики відкрили фізико-математичні факультети педагогічних інститутів.

3.3. З 1 вересня 2018 р. в рамках реформи НУШ відбулося оновлення змісту предмета “Інформатика” для початкової ланки.

3.4. Методика навчання інформатики як нова дисципліна почала викладатись у вищих педагогічних навчальних закладах з 1987/88 навчального року.

4. Структура навчальної дисципліни «Методика навчання інформатики»:

4.1. 1) загальна методика, в якій розглядаються загальні теоретичні основи методики викладання інформатики,

4.1.1. 2) конкретна (спеціальна) методика, яка розглядає методи вивчення конкретних розділів, тем шкільного курсу інформатики.

5. Будучи самостійною науковою дисципліною, в процесі формування вона увібрала в себе знання інших наук, а в своєму розвитку спирається на отримані ними результати. Це такі науки:

5.1. 1. педагогіка – дидактика (розробляє принципи навчання, форми організації навчальної роботи, методи навчання) і теорія виховання (навчання в школі має не тільки освітні завдання, але й виховні, тому загальні положення щодо виховання позитивних рис характеру можна використовувати на уроках інформатики);

5.2. 2. психологія, вікова фізіологія (вчитель повинен знати психологічні особливості учнів залежно від їх віку, особливості розвитку психічних процесів молодших школярів, впливати на їх психіку, відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, емоції, почуття, волю, характер, індивідуальні здібності та на особистість в цілому);

5.3. 3. інформатика (в залежності від того, які ідеї інформатики є ведучими, відбирається зміст матеріалу для школи і дається те чи інше трактування цим поняттям);

5.4. 4. логіка (закони і правила логіки методика використовує в процесі аналізу навчального матеріалу, формулювання означень понять інформатики, встановленні зв’язків між поняттями,відшукання шляхів розв’язування задач за допомогою комп’ютера, а розвиток логічного мислення учнів є одним із завдань викладання ПКІ в школі);

5.5. інші методики навчання загальноосвітніх предметів початкової школи (вчителю це важливо враховувати, щоб здійснювати міжпредметні зв’язки).