Bài 5. Tổng quan về acc QC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 5. Tổng quan về acc QC by Mind Map: Bài 5. Tổng quan về acc QC

1. 6. Audience Insights

1.1. Phân loại tệp khách hàng đã tương tác

1.1.1. Độ tuổi

1.1.2. Ở đâu

1.1.3. Sở thích

1.1.4. ...

2. 7. Tổng quan về acc QC

2.1. Các acc bị hạn chế sẽ "Tạo" được tại đây

3. 8. Trình quản lý QC

3.1. 3 cột (mục) chính

3.1.1. 1. Chiến dịch

3.1.1.1. Tạo

3.1.1.2. Sao chép

3.1.1.3. Chỉnh sửa

3.1.1.4. Xóa

3.1.1.5. Cột hiệu quả

3.1.1.6. Số liệu chia nhỏ

3.1.1.6.1. Tổng quan về khách hàng

3.1.2. 2. Nhóm QC

3.1.3. 3. Quảng cáo (Bài viết)

3.2. Ví dụ

3.2.1. 1 chiến dịch

3.2.1.1. 1 nhóm QC

3.2.1.1.1. 1 bài viết

3.2.1.2. Nhiều nhóm QC

3.2.1.2.1. Nhóm 1

3.2.1.2.2. Nhóm 2

3.2.1.2.3. ...

3.2.1.2.4. Mỗi nhóm sẽ có thể tạo nhiều bài viết

4. 1. Trình quản lý QC

5. 2. Cài đặt acc QC

5.1. Chia quyền QTV

5.2. Cài đặt phương thức thanh toán

6. 3. Chất lượng acc QC

6.1. Để kiểm tra acc còn có thể chạy QC được hay không ?

6.2. Kéo xuống để xem acc nào còn khả dụng

6.2.1. "Bị hạn chế"

6.2.1.1. Không ấn được nút tạo trong "Trình quản lý quảng cáo"

6.2.2. "Bị vô hiệu hóa"

6.3. Kiểm tra các page còn có thể chạy QC

6.3.1. Các page "Đã hạn chế" sẽ không chạy QC được nữa

6.3.1.1. Vứt page

7. 4. Lập hóa đơn

7.1. Sao kê

8. 5. Đối tượng

8.1. Thể hiện tệp khách hàng khi chạy QC