Bài 6. Thuật toán của Facebook

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 6. Thuật toán của Facebook by Mind Map: Bài 6. Thuật toán của Facebook

1. 1. Thuật toán

1.1. *Mua và đấu giá

1.1.1. Nhiều người tranh giành

1.1.1.1. giá tăng lên

1.1.2. Ví dụ

1.1.2.1. Đấu giá đất

1.1.2.1.1. Càng nhiều người đấu giá thì giá sẽ càng tăng

1.1.3. Target: Nhắm đến khách hàng mục tiêu

1.1.3.1. VD:

1.1.3.1.1. Bán quần áo

1.2. Phân phối ngẫu nhiên

1.2.1. Khi chạy QC, fb sẽ rải QC ngẫu nhiên để tìm được người phù hợp với QC

1.2.1.1. Khi không target hoặc target nhiều từ khóa khác nhau hoặc không liên quan đến sản phẩm (target chùm)

1.2.1.1.1. facebook sẽ phân phối cho nhiều kiểu người nhất

1.2.1.2. fb sẽ hiển thị QC cho những người có tương tác mạnh

1.2.1.2.1. Like ảnh, Bình luận, click xem ảnh, xem video quảng cáo hơn 3s, bấm "đọc thêm"