503-27-ณัฐณิชา รังษี-สิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
503-27-ณัฐณิชา รังษี-สิ่งแวดล้อม by Mind Map: 503-27-ณัฐณิชา รังษี-สิ่งแวดล้อม

1. วาตภัย

1.1. สาเหตุ แรงดันในอากาศต่ำลงมากกว่าในบริเวณรอบๆ พื้นที่หนึ่ง พร้อมกับมีแรงดันอากาศสูงเกิดขึ้นรอบ ๆ พื้นที่นั้น การรวมของแรงปะทะต่าง ๆ ก่อให้เกิดลม

1.2. ผลกระทบ ต้นไม้ทับบ้านเรือนพัง ผู้คนได้รับบาดเจ็บถึงตาย เรือกสวนไร่นา เสียหาย

1.3. การปฏิบัติตน เมื่อเกิดลมพายุไม่ควรออกไปในที่โล่งแจ้ง มื่อลมพายุพัดกิ่งไม้ล้มทับที่อยู่อาศัย หรือ มีคนบาดเจ็บให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่

1.4. การป้องกัน ติดตามสอบถามสภาวะอากาศ ฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสม่ำเสมอ ตรวจสอบความแข็งแรงของบ้านเรือน

2. ภูเขาไฟระเบิด

2.1. สาเหตุ หินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกถูกแรงดันอัดให้แทรกรอยแตกขึ้นสู่ผิวโลก โดยมีแรงปะทุหรือแรงระเบิดเกิดขึ้น

2.2. ผลกระทบ เกิดคลื่นสึนามิ ขณะเกิดภูเขาไฟระเบิด โดยเฉพาะภูเขาไฟใต้ท้องมหาสมุทร

2.3. การปฏิบัติตนใส่หน้ากากอนามัย แว่นตาทุกชนิดเพื่อป้องกันเถ้าภูเขาไฟ เตรียมเสบียง ยารักษาโรค เครื่องใช้ที่จำเป็นและ

2.4. การป้องกัน สร้างช่องทางติดต่อสื่อสารฉุกเฉิน ตกลงกันในครอบครัวว่าจะติดต่อกันอย่างไรด้วยวิธีไหน ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

3. สึนามิ

3.1. สาเหตุ แผ่นดินไหว การปะทุของภูเขาไฟและการระเบิดใต้น้ำ

3.2. ผลกระทบ ส่งผลต่อทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและยังส่งผลกระทบต่ออาชีพ

3.3. การปฏิบัติตน ให้ออกห่างจากชายฝั่งหรือแม่น้ำทันที แล้วอพยพขึ้นสู่ที่สูงเช่นอาคารที่มั่นคงแข็งแรง

3.4. วิธีป้องกันควรสังเกตและติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง

4. อุทกภัย

4.1. สาเหตุ ฝนตกหนัก การกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำ

4.2. ผลกระทบ ที่พักอาศัยและยานพาหนะเสียหาย มีผู้เสียชีวิต และผู้คนสูญหาย

4.3. การปฏิบัติตน ตัดสะพานไฟและปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อยอยู่ในอาคารที่แข็งแรงและที่สูงพ้นจากน้ำที่ท่วม

4.4. การป้องกัน สร้างเส้นทางคมนาคมโดยคำนึงถึงมวลน้ำที่จะไหลผ่านสะดวกไม่ตัดไม้ทำลายป่า

5. แผ่นดินถล่ม

5.1. สาเหตุ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินมีการสั่นสะเทือน ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของแรงบางอย่างที่อยู่ใต้พื้นโลก เมื่อเกิดแผ่นดินไหวคลื่นของแผ่นดินไหวจะกระจายไปสู่บริเวณส่วนต่างๆของโลก

5.2. ผลกระทบ เป็นการเร่งให้หน้าดินถูกชะล้างพังทลายเพิ่มขึ้น ต้นน้ำจะถูกทำลายตามมา จึงเกิดภาวะแห้งแล้ง

5.3. การปฏิบัติตน อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย โดยให้ห่างจากแนวการไหลของดิน หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว ไม่อยู่ใกล้ลำน้ำ

5.4. การป้องกัน วางแผนการอพยพหนีภัย เก็บของมีค่า และเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัย ปลูกต้นไม้ที่มีระบบรากแก้วเพื่อยึดเหนี่ยวชั้นดิน

6. ไฟป่า

6.1. สาเหตุ ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทัน และการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ไม่มีต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำฝนไว้

6.2. ผลกระทบ ทำให้เกิดแผ่นดินแตกแยก ภูเขาไฟระเบิด สิ่งก่อสร้างพังทลาย

6.3. การปฏิบัติตน ระวังอย่าสูดควันไฟและควรหลบให้พ้นจากสิ่งของติดไฟที่อาจหล่นลงมา

6.4. การป้องกัน พยายามควบคุมสติ ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าและสิ่งห้อยแขวน หากอยู่ในอาคารสูง ต้องรีบออกจากอาคารโดยเร็ว ถ้าอยู่ให้ยทนหรือหมอบในที่ที่มีโครงสร้างแข็งแรง

7. สิ่งแวดล้อม

7.1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต

7.1.1. ความหมายและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.1.1. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น การอุปโภคบริโภค การเกษตร เป็นต้น

7.1.1.2. ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มนุษย์เรามีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพราะมนุษย์เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการดำรงชีวิต เช่น เป็นที่รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ และช่วยเกื้อกูลให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ ให้ความรื่นรมย์แก่จิตใจของมนุษย์ เช่น ทิวทัศน์ ภูมิประเทศ ความงามของธรรมชาติ เป็นต้น

7.1.2. ทรัพยากรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

7.1.2.1. 1.ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น เช่น น้ำ อากาศ แสงแดด

7.1.2.2. 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้ เช่น พืช ป่าไม้ สัตว์ป่า มนุษย์ เป็นต้น

7.1.2.3. 3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไป หรือสามารถเกิดขึ้นทดแทนได้แต่ต้องใช้เวลายาวนานมาก เช่น น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน เป็นต้น

7.1.3. สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

7.1.3.1. สิ่งแวดล้อม คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งแบ่งออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

7.1.3.1.1. 1. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิต ได้แก่ มนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ

7.1.3.1.2. 2. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือสิ่งไม่มีชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

7.1.3.2. ระบบนิเวศ คือ ระบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต จะมี 2 ลักษณะ คือ

7.1.3.2.1. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน จัดเป็นความสัมพันธ์ทางชีวภาพ

7.1.3.2.2. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ดิน น้ำ อากาศ และแสงสว่าง เป็นต้น