Đặc điểm truyện cổ tích

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đặc điểm truyện cổ tích by Mind Map: Đặc điểm truyện cổ tích

1. Đội lốt con vật

2. Mở đầu bằng “ngày xửa ,ngày xưa” hoặc “ngày xưa”

3. Cốt truyện

3.1. Có yếu tố kì ảo

3.2. Kết thúc có hậu,kẻ xấu gặp quả báo

3.3. Mở đầu bằng “ngày xửa ,ngày xưa” hoặc “ngày xưa”

4. Nhân vật

4.1. Nhân vật bất hạnh

4.1.1. Nghèo

4.1.2. Dị tật

4.2. Nhân vật dũng sĩ

4.2.1. Có phép thuật

4.3. Nhân vật thông minh

5. Đề tài

6. Chủ đề

7. Lời kể

7.1. Người kể truyện

7.1.1. Là người dẫn truyện thuật lại các sự việc trong câu truyện

8. Người kể