Хімія біогенних елементів

Хрущ Ксении 24-а гр.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Хімія біогенних елементів by Mind Map: Хімія біогенних елементів

1. І. Біонеорганічна хімія

1.1. Предметом вивчення медичної хімії є хімічний склад живих організмів та біохімічні реакції, що є основою життєдіяльності.

1.2. Біонеорганічна хімія - наука про роль йонів металів та іх сполук з білками, н\к, ліпідами в життєдіяльності організмів

1.3. Засновники: В.Вернадский, П. Пфейфер, Л. Чугаєв, К. Яцимірськи

2. Хрущ Ксении 24-а гр.

3. ІІ. Загальні відомості про біогенні елементи

3.1. Біогенними називаються елементи, які постійно знаходяться в організмі і виконують певні біологічні функції

3.1.1. Класифікація біогенів

3.1.1.1. А.Виноградов за кількісним вмістом в організмі всі біоелементи поділив на:

3.1.1.1.1. Макроелементи (більш 0,01 %) О, С, Н, N, P, S, Na, K, Ca, Mg, Cl.

3.1.1.1.2. Мікроелементи(менш 0,01%) Fe, І, F, Zn, Cu, Mn, Co,Cr, Ni, Mo, Al.

3.1.1.1.3. Ультрамікроелементи – (менш 10-6 %)Au, Hg

3.2. а).Шляхи надходження елементів до організму

3.2.1. Згідно біогеохімічної теорії Вернадського існує «біогенна міграція атомів» по ланцюжку //повітря → грунт → вода → їжа → людина//, в результаті якої елементи, що оточують людину в зовнішньому середовищі, проникають всередину організму.

3.3. б) Вміст біометалів в організмі

3.3.1. Вміст мікроелементів залежить від: віку, пори року і діб, умов праці, віду трудової діяльності людини, а також фізіологічних (вагітність, лактація) і патологічних станів. Дефіцит і надлишок негативно впливає на здоров'я

3.3.1.1. Для нормального функціонування організму мікроелементний склад повинен бути постійним, тобто повинен підтримуватися мікроелементний гомеостаз, що здійснюється за допомогою гормонів.

3.3.1.1.1. Дефіцит і надлишок негативно впливає на здоров'я.

3.4. в) Токсичні і нетоксичні елементи

3.4.1. Токсичні елементи – хімічні елементи, що роблять негативний вплив на живі організми, який виявляється тільки досягши деякої концентрації.

3.4.1.1. Токсичність елементу визначається його природою, дозою і молекулярною формою у складі якої знаходиться елемент

3.5. г). Біогеохімічні провінції. Ендемічні захворювання.

3.5.1. Зони, в межах яких тварини і рослини характеризуються певним хімічним елементним складом, називають біогеохімічними провінціями.

3.5.1.1. Розрізняють - два роди біогеохімічних провінцій - природні і техногенні, що виникають в результаті розробки рудних родовищ, викидів металургійної і хімічної промисловості, застосування добрив в сільському господарстві.

3.5.1.1.1. Захворювання, що викликаються надлишком або недоліком елементів в певній зоні, називають ендемічними захворюваннями. Вони носять характер ендемій

3.6. Найважливішими є хімічні елементи, що становлять 97 % від загальної маси організму - О, С, Н, N, P, S, які є органогенними елементами.

4. ІІІ. Знаходження в періодичній системі біоелементів, будова їхніх атомів.

4.1. Елементи-органогени та всі біоелементи, крім Мо, розміщені у І-ІV періодах. Тобто великі та важки атоми не входять до складу живих систем.

4.1.1. Зі збільшенням заряду ядра атомів збільшується токсичність хімічних елементів та зменшується їх вміст у живих організмах.

5. IV. Будова атомів s-елементів та хімічні властивості.

5.1. Це елементи у которих відбувається заповнення s-підрівня зовнішнього енергетичного рівня.

5.1.1. До s-елементів відносяться елементи Іа і ІІа групи. Величина заряду катіону, ступінь окиснення та валентність відповідають номеру групи. За виключенням всі s-елементи є типовими активними металами, які в організмі людини існують у вигляді катіонів і утворюють сполуки з іонним типом зв’язку. При переході від Іа до ІІа групи металічні властивості послаблюються.

6. V. Органогенні р-елементи. Хімічні властивості.

6.1. р-елементами називають елементи у которих відбувається заповнення р-підрівня зовнішнього енергетичного рівня

6.1.1. До р-елементів відносяться елементи IIIa-VIIa груп. У групах зверху вниз збільшуються атомні радіуси, зменшується електронегативність. У зв'язку із цим збільшуються відновні (металеві) властивості. Починається група неметалом, закінчується металом.

6.1.1.1. Всі елементи органогени належать до р-елементів

6.1.1.1.1. р-Елементи взаємодіють із металами, воднем, киснем, сіркою, галогенами, водою.

7. VI. Хімічні властивості d-елементів.

7.1. d-елементами називають елементи у которих заповнюється d-підрівень передзовнішнього рівня.

7.1.1. Вони розташовані в побічних підгрупах періодичної системи в IV-VII великих періодах між s- і p-елементами.

7.1.1.1. d- елементи ще називають перехідними елементами, оскільки вони мають змінні ступені окиснення. Тому d – елементи здатні вступати у різноманітні хімічні реакції: кислотно – основні, окисно- відновні, комплексоутворення тощо. Ступеня окислення елементів d-блоку у з'єднаннях завжди тільки позитивні.