Tài sản thực , Tài sản tài chính , quy trình đầu tư

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tài sản thực , Tài sản tài chính , quy trình đầu tư by Mind Map: Tài sản thực , Tài sản tài chính , quy trình đầu tư

1. Quy trình đầu tư

1.1. là tập hợp bao gồm:

1.1.1. Cổ Phiếu

1.1.2. Trái phiếu

1.1.3. Bất động sản

1.1.4. Hàng hóa

2. Tài sản thực

2.1. Là tài sản vật chất :

2.1.1. Đất đai

2.1.2. Nhà cửa

2.1.3. Kim loại

2.1.4. Máy móc

2.1.5. Hàng Hóa

2.2. Sử dụng để :

2.2.1. Sản xuất hàng hóa

2.2.2. Ảnh hướng đến năng lực sản xuất của nền kinh tế

2.2.3. Dịch Vụ

3. Tài sản tài chính

3.1. 3 loại tài sản tài chính

3.1.1. Chứng khoán nợ ( Trái phiếu)

3.1.1.1. Thu nhập từ chứng khoáng nợ thường cố định(được biết trước)

3.1.1.2. Thị trường ngắn hạn: rủi ro thấp

3.1.1.3. Thị trường dài hạn: rủi ro có thể cao hoặc thấp

3.1.1.4. Ít liên quan đến hiệu quả hoạt động công ty

3.1.2. Chứng khoán vốn (cổ phiếu)

3.1.2.1. Đại diện quyền sở hữu của công ty

3.1.2.2. Thu nhập từ đầu tư vốn chủ sở hữu không cố định

3.1.2.3. Liên quan trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của công ty

3.1.3. Phái sinh

3.1.3.1. Quyền chọn kỳ hạn, giao sau, hoán đổi

3.1.3.2. Giá trị phụ thuộc tài sản cơ sở

3.1.3.3. Thường dùng cho mục đích phòng ngừa rủi ro hoặc chuyển rủi ro đầu cơ

3.2. Quyền đóng góp trực tiếp vào năng lực sản xuất của nền kinh tế nhưng giúp NĐT tận dụng tối đa tài sản thực .