Đoàn thanh niên

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đoàn thanh niên by Mind Map: Đoàn thanh niên

1. Quản lý nhà trọ và việc làm

1.1. Nhà trọ

1.1.1. Do sinh viên cung cấp

1.1.2. Tham khảo thêm

1.2. Việc làm

1.2.1. Do sinh viên cung cấp

2. Quản lý Đội TNTP

2.1. Hoạt động

2.1.1. Đội 1

2.1.2. Đội 2

2.1.3. Đội 3

2.1.4. Đội 4

2.2. Biên bản

2.2.1. Đội 1

2.2.2. Đội 2

2.2.3. Đội 3

2.2.4. Đội 4

2.3. Trực VP Đoàn

3. Diễn đàn

3.1. Morse - Mật thư - Trò chơi

3.2. Học tập - chia sẻ đồ án

3.3. Chợ sinh viên