Дълготрайни активи (ДА)

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи (ДА) by Mind Map: Дълготрайни активи (ДА)

1. Оценка на ДА

1.1. инженерно-технически оценки

1.1.1. мощност,бързодействие,обем памет и др.

1.2. икономически оценки

1.2.1. отчетна стойност

1.2.1.1. цена за придобиване

1.2.1.2. себестойност

1.2.1.3. справедлива цена

1.2.1.4. преоценъчна стойност

1.2.2. балансова стойност

1.2.2.1. (отчетна стойност) - (натрупаните до момента амортизационни отчислиния)

1.2.3. възстановяема стойност

1.2.3.1. възстановява се чрез приходи за целия срок на работа на обекта

1.2.4. ликвидационна стойност

1.2.4.1. неамортизирана част

1.2.4.2. разходи за демонтаж,транспорт и др. на части от ДА или на целия ДА

1.2.4.3. приходи от продажбата на ДА

2. Състав

2.1. материални активи

2.1.1. земи,сгради,машини,оборудване и др.

2.2. нематериални активи

2.2.1. конструктивни и технически документи,лицензи,патенти и др.

2.3. финансови активи

2.3.1. акции и дялове в предприятия от група,дългосрочни инвастиции,предоставени заеми и др.

2.4. отсрочени данъци

3. Износване на ДА

3.1. физическо износване

3.1.1. влошаване значенията на някои технически характеристики

3.1.2. степен на физическо износване

3.1.2.1. (коефициент на физическо износване) =(технически срок) / (приет срок)

3.1.3. фактори,оказващи влияние върху физическото износване

3.1.3.1. фактори,произтичащи от начина на изработване на ДА

3.1.3.2. условията,в които се осъществява работата на ДА

3.1.3.3. ритмичност и качество на изпълняваните дейности относно поддръжката и ремонта

3.1.3.4. фактори,свързани с начина на стопанисване

3.1.4. видове

3.1.4.1. отстранимо

3.1.4.2. неотстранимо

3.2. икономическо износване

3.2.1. степен на икономическо износване

3.2.1.1. (коефициент на икономическо износване)= (стара себестойност)/(себестойност на нов ДА)

3.2.1.2. основният фактор,оказващ влияние върху степента на икономическо износване е научно-техническия прогрес и темповете,с които се внедряват постиженията му

3.2.2. икономическото износване е налице когато

3.2.2.1. новите ДА имат по-ниска отчетна стойност спрямо старите

3.2.2.2. старите и новите ДА се отличават по някои технически характеристики

3.2.2.3. се ограничи степента на използване на ДА

4. Амортизационни отчисления и амортизационна политика

4.1. амортизационните отчисления се определят месечно(годишно),включват се в себестойността на продукцията и служат или ще се използват за подмяна на износени ДА

4.2. амортизационната политика е част от стопанската политика на бизнес организацията и се изразява чрез избора и прилагането на определени методи за надчисляване на амортизационни изчисления