HỖ TRỢ VIỆC LÀM VÀ NHÀ TRỌ

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HỖ TRỢ VIỆC LÀM VÀ NHÀ TRỌ by Mind Map: HỖ TRỢ VIỆC LÀM VÀ NHÀ TRỌ

1. VIỆC LÀM

1.1. MẪU ĐĂNG KÝ

1.2. DANH SÁCH VIỆC LÀM

2. NHÀ TRỌ

2.1. ĐĂNG KÝ

2.2. DANH SÁCH NHÀ TRỌ

3. HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

3.1. ĐĂNG KÝ

3.2. DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ

4. CÁC WEBSITE HỖ TRỢ VIỆC LÀM

4.1. Việc làm 24h

4.2. Tìm việc nhanh

4.3. Việc làm thêm

4.4. Việc làm thêm

4.5. Việc làm cho sinh viên

5. GHI CHÚ

6. LỊCH LÀM VIỆC

6.1. Thứ 2

6.2. Thứ 3

6.3. Thứ 4

6.3.1. Ngày hội HSSV

6.4. Thứ 5

6.4.1. Sáng học TTHCM

6.4.2. Học bù LPWeb

6.5. Thứ 6

6.6. Thứ 7