Các list của face (dữ chuột trái hay phải để di chuyển map)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Các list của face (dữ chuột trái hay phải để di chuyển map) by Mind Map: Các list của face (dữ chuột trái hay phải để di chuyển map)

1. khu trung tâm

1.1. Hình ảnh và phim mới

1.1.1. ví dụ như 2013 chẳng hạn

1.1.1.1. http://www.facebook.com/groups/346822988740071/

1.2. hình ảnh cũ và phim cũ

1.2.1. tổng hợp từ 2012 chẳng hạn

1.2.1.1. Đang tập trung dữ liệu xuống

1.3. giải trí linh tinh

1.3.1. khu vực này chuyên post những vấn đề ko liên quan tới hình ảnh, phim, tài liệu, thảo luận

1.3.1.1. http://www.facebook.com/groups/237382786385127/

1.4. YOS

1.4.1. Khu vực này chuyên post cảm xúc về scout

1.4.1.1. http://www.facebook.com/groups/516716288348407/

1.5. sự kiện tin tức thông báo

1.5.1. khu này dành cho trưởng nhằm đưa ra những hướng dẫn, thông báo và thảo luận của trưởng

1.5.1.1. http://www.facebook.com/groups/346822988740071/

1.6. đề xuất, ý kiến, thảo luận

1.6.1. mọi thắc mắc và giải đáp đều được post tại đây

1.6.1.1. http://www.facebook.com/groups/126381180859999/