Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

פעל"ים לקידום החינוך בעיר ת"א by Mind Map: פעל"ים לקידום החינוך בעיר ת"א
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

פעל"ים לקידום החינוך בעיר ת"א

המונח נלקח בהשאלה מהסרט "פעלים למתחילים" ראו קישור לסרט: http://www.youtube.com/watch?v=jPStrnCqKvI

תלקיט פדגוגי - אתר מקצועי לתיעוד תהליכי למידה והוראה בחינוך הלשוני בשילוב תקשוב: http://goo.gl/urGL8Q

קידום פדגוגיה אישית של המחנך המאה ה-21 - http://goo.gl/YsxNQD

יצירת עיתון חינוכי עירוני מקוון

ביטוי חוויתי לעשייה הפדגוגית מצד המחנכים והתלמידים

השבחת הפדגוגיה מהיבטים נוספים במרחב האינטרנטי

יצירת אפשרות לדירוג העיתון

יצירת אפשרות לתרגום העיתון- מחנכים ותלמידים

עידוד היזמות של המחנכים- לפתח אנשי חינוך יזמים

חיבור של מערך ההדרכה המחוזי לצוותים בביה"ס ולעיתון

דרגה 8: מחנך חוקר את עשייתו

כלים לפיתוח מורה-חוקר: א. פיתוח החשיבה ב. הדיאלוג הפרקטי-אקדמי בעבודת ההוראה ובפיתוח פרופסיונאלי של מורים ג. תהליכי רפלקציה ותרומתם ללמידה ולפיתוח העשייה החינוכית ד. סוגי תלקיט, מאפייניהם ותרומתם לתהליכי למידה, יישום והערכה ה. כלים לתיעוד ולסיוע בתהליכי למידה, תכנון, ביצוע והערכה הערכת היוזמה החינוכית

מנהל/ת ביה"ס

רכז/ת פדגוגי/ת

רכז/ת אורינות

רכז/ת תקשוב

רכז/ת חברתי/ת

רכז/ת הערכה

מחנכי שכבות

מורים מקצועיים

קידום והנעה לדרגה 8

פרויקט

עירוני

ליזמות

מורים

קידום הפדגוגיה האיכותית בפורטל העירוני

דרגה 7: מתן ביטוי ליזמות המחנך בפורטל העירוני

מנהל/ת ביה"ס

רכז/ת פדגוגי/ת

רכז/ת אורינות

רכז/ת תקשוב

רכז/ת חברתי/ת

רכז/ת הערכה

מחנכי כיתות

מורים מקצועיים

קידום והנעה לדרגה 8

"העיסוק במחקר , שמטרתו להבין לעומק את העשייה האישית והבית ספרית של אנשי חינוך הפועלים במצבים דומים , מהווה אמצעי רב עוצמה לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה. המחקר יאפשר להם להיות שותפים פעילים בניתוח ובפיתוח שדה החינוך מתוך הבנה מעמיקה יותר של תהליכים, דילמות, שיקולי דעת ואפשרויות לפריצה מחשבתית יצירתית שתקדם שדה זה."

קידום אמו"ת (אגבור מורים ותלמידים) מידה פדגוגיות מתקדמות

המחנך יתבטא בכתב בנושאי למידה שונים

העיתון ישקף את העשייה הפדגוגית המושכלת

העיתון ישקף את התוצרים של התלמידים

העיתון ייתן ביטוי ליזמותם של המחנך והתלמידים

העיתון יעניק במה לתלמיד החוקר

החלת תרבות של כתיבת התלמידים בנושאים שונים באופן שבועי

(c) כתיבה ומיפוי - יניב גת

בשנה האחרונה צצו פורטלים חינוכיים ברשויות ועיריות" בהיעדר רציונל פדגוגי-ארגוני מקיף, הרשויות מתקשות להיווכח שאכן ההשקעה העצומה כדאית, ואכן החינוך משנה פניו כך גם ההשקעות הגדולות של מערכת החינוך בסביבות למידה מקוונות (פיתוח, חומרה, הדרכה...) נקודת המפתח היא אפיון אתר בית ספר כסביבת למידה התומכת שינוי משמעותי באיכות החינוך, וכמענה לצרכי הדור הצעיר, שהתנהלותן בסביבה מקוונת עבורו היא אורח חיים טבעי השינויים המשמעותיים בשיטת הלמידה על פי "המודל השלישי" (קהילה לומדת) נתמכים קודם כל על ידי הסביבה המקוונת." / ד"ר ענת אוסטר וד"ר אברום רותם - ראו קישור למצגת בחץ שמימין

תיעוד פגישה עם צוות העירייה בנושא אפיון הפורטל העירוני כמקדם את הפדגוגיה האישית של המחנך: http://goo.gl/eia983