02 - Januar Økonomisk virksomhedsbeskrivelse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
02 - Januar Økonomisk virksomhedsbeskrivelse by Mind Map: 02 - Januar Økonomisk virksomhedsbeskrivelse

1. Værdipapirer

2. Virksomhedstyper

2.1. Produktionsvirksomheder

2.2. Handelsvirksomheder

2.3. Servicevirksomheder

2.4. Personligt ejede virksomheder og interessentselskaber

2.5. Kommanditselskaber

2.6. Aktieselskaber, anpartselskaber, andelsselskaber

2.7. Koncerner

2.7.1. To forskellige regnskab

2.7.1.1. Moderselskab

2.7.1.2. Koncernregnskab

3. Regnskab

3.1. Ekstern regnskaber

3.1.1. Lovmæssige krav

3.2. Interne regnskaber

3.2.1. Ingen lovkrav

3.2.2. Skræddersys til virksomhedens behov

3.2.3. Mere detajleret end eksternt

3.2.4. Kan være specificeret

3.2.4.1. Segmenteres

3.2.4.1.1. Kunder, markeder, produkter, sælgere etc.

3.2.4.2. Sammenligning af resultatposter via nøgletal

3.2.4.3. Akkumulerede poser (f.eks. vikarløn)

3.2.4.4. Opdeling af budgetafvigelser efter påvirkningsårsager

3.2.5. Danner baggrund for

3.2.5.1. Prisfastsættelse

3.2.5.2. Resultatrapportering

3.2.5.3. Budgetopfølgning

3.2.5.4. Handlingskoordination

3.2.5.5. Ansvarsdelegering

3.2.5.6. Ledelsens målfastsættelse

3.2.5.7. Kommunikation

3.3. Andre regnskaber

3.3.1. Grønne regnskaber

3.3.2. Etiske regnskaber

3.3.3. Sociale regnskaber

3.3.4. Viden regnskab

4. Regnskabets to bestanddele

4.1. Resultatopgørelse

4.1.1. Indtægter og omkostninger i en given periode:

4.1.1.1. Omkostninger -

4.1.1.1.1. Variable omkostninger (VO) = Afhænger af afsætning Eks.: Råvarer, timelønnede medarbejdere,

4.1.2. Opgjort for en periode

4.2. Balancen

4.2.1. Opgjort på et bestemt tidspunkt

4.2.2. Aktiver skal være lig passiver

4.2.3. Aktiver (Investeringer)

4.2.3.1. Viser værdien af virksomhedens formuegoder

4.2.3.2. Anlægsaktiver

4.2.3.2.1. Immaterielle anlægsaktiver

4.2.3.2.2. Materielle anlægsaktiver

4.2.3.2.3. Finansielle anlægsaktiver

4.2.3.3. Omsætningsaktiver (omskifteligt)

4.2.3.3.1. Varelager

4.2.3.3.2. Varedebitorer

4.2.3.3.3. Likvide beholdninger

4.2.4. Passiver (kapital- fremskaffelse)

4.2.4.1. Viser hvordan aktiverne er finansieret

4.2.4.2. Egenkapital

4.2.4.2.1. Virksomhedens gæld til ejeren (indskud + overskud)

4.2.4.2.2. Årets resultat

4.2.4.2.3. Privatforbrug

4.2.4.2.4. Opskrivninger af anlægsaktiver (f.eks. friværdi)

4.2.4.3. Fremmedkapital (Indenfor 1 år = kortsigt Over 1 år = langsigtet)

4.2.4.3.1. Langfristet gæld

4.2.4.3.2. Kortsigtet gæld

5. Resultatopgørelse Årsregnskab for handelsvirksomhed XYZ i 1.000 kr. Resultatopgørelse for perioden 1.1 – 31. 12. 20XX Omsætning 14.600 Vareforbrug 6.480  Bruttofortjeneste 8.120 Kontante kapacitetsomkostninger: Lokaleleje 2.440 Salgspersonale 2.920 Øvrige omkostninger 1.080 Periodens indtjeningsbidrag 1.680 Periodens afskrivninger 1.700  Driftsresultat før finansielle poster –20 Finansielle indtægter 620 Finansielle omkostninger 240 Skat 90 Årets resultat  270