ผู้นำที่ดี

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผู้นำที่ดี by Mind Map: ผู้นำที่ดี

1. Knowledge ความรู้

1.1. สติปัญญา

1.2. การตัดสินใจ

2. Initiavitive ความริเริ่ม

2.1. สร้างสรรค์

2.2. เป็นอิสระ

2.3. มีจริยธรรม

3. ความกล้าหาญ

3.1. ความเด็ดขาด

3.2. ความเชื่อมันในตนเอง

3.3. ความสามารถในการพูด

4. Human Relation มนุษย์สัมพันธ์ดี

4.1. บุคลิกภาพดี

4.2. นักพูด

4.3. นักเจรจา

5. Patience มีความอดทน

5.1. พยายามในสิ่งที่ทำ

5.1.1. Detail 1

5.1.2. Detail 2

5.2. มีความนุ่มนวล

5.2.1. Detail 1

5.2.2. Detail 2

5.3. ไม่ก้าวร้าว

5.3.1. Detail 1

5.3.2. Detail 2

6. Alertness ตื่นตัว

6.1. ระมัดระวัง

6.2. สุขุมรอบคอบ

6.3. ไม่ประมาท

7. Modesty ไม่ถือตัว

7.1. ปรับตัวได้ดี

7.2. ไม่วางอำนาจ

7.3. ไม่หยิ่งยโส