System Design

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
System Design by Mind Map: System Design

1.  วัตถุประสงค์

1.1. เชิงพฤติกรรม

1.2. เชิงคุณภาพ

2. การพัฒนา (Develop)

2.1. ออกแบบรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย โดยมีทั้งภาพ และ VDO มาประกอบในสื่อ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย

2.2. ยกตัวอย่างการใช้งาน

2.3. นำสื่อไปเผยแพร่ใน Social Network

2.4. นำสื่อที่เคยได้ทำ มาปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยอยู่เสมอ เรื่องให้ตอบรับ ความต้องการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

2.5. สร้างในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการทำความเข้าใจและการใช้งาน

3. การวิเคราะห์ (Analyze)

3.1. 1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ตัวอุปกรณ์ support

3.2. 2. วิเคราะห์ผู้เรียน หรือผู้รับสื่อ

3.2.1. background ผู้เรียน

3.2.1.1. พื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน

3.2.1.2. ความสนใจในรายวิชา

3.2.1.3. ผู้เรียนต้องการเรียนถึง level ไหน

3.3. 3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานหรือองค์กร

3.4. 5. รายการภารกิจ

3.5. 4. วิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

3.6. 6. กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที

3.7. 7. วิเคราะห์เนื้อหา

3.7.1. แบ่งเนื้อหาให้พอดีกับระยะเวลาที่มี

3.8. 8. วิเคราะห์ตัวผู้นำเสนอเอง

3.8.1. การสร้างปฎิสัมพันธ์กับผู้เรียน

3.8.2. ขอบเขตของเนื้อหา

3.9. วิเคราะห์ภาระกิจ

3.10. วิเคราะห์ความต้องการ

3.11. วิธีแก้ปัญหา

4. Evaluate ขั้นประเมินผล

4.1. 1. แบบทดสอบ

4.1.1. อัตนัย

4.1.2. ปรนัย

4.2. 2. ใบงาน

4.3. 3. ความพึงพอใช้กับรูปแบบการนำเสนอ

4.4. 4. แบบสอบถาม

4.4.1. Online

4.4.2. paper

4.5. 5. บทเรียน

4.6. 6. สำรวจ

4.6.1. ลงพื้นที่

4.7. แบบประเมินผล

4.7.1. Online

4.7.2. paper

4.8. ปรับปรุง แก้ไข

4.9. ช่วงเวลาในการประเมินผลประเมินผล

4.9.1. ก่อนเรียน

4.9.2. ระหว่างเรียน

4.9.3. หลังเรียน

4.10. สังเกต

4.10.1. ผู้เรียนรู้ตัว

4.10.2. ผู้เรียนไม่รู้ตัว

5. การออกแบบ (Design)

5.1. 1. ออกแบบรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย โดยมีทั้งภาพ และ VDO มาประกอบในสื่อ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย

5.2. 2. content

5.2.1. สถานที่

5.3. 3. กิจกรรมการเรียนรู้

5.4. 4. วิธีการนำเสนอ

5.5. 5. ขั้นตอนการนำเสนอ

5.5.1. สคริปท์ / สตอรีบอร์ด

5.6. 6. เนื้อหาในการนำเสนอ

5.7. 7. เนื้อหา

5.8. 8. ออกแบบผังงาน

5.9. แบบทดสอบก่อนและหลัง

5.10. สื่อ

5.10.1. สื่อที่ใช้ในการนำเสนอ

5.10.1.1. ช่องทางของสื่อในการรับรู้

6. Implement ขั้นการนำไปใช้

6.1. นำไปใช้โดยผ่านระบบ Online

6.2. การเผยแพร่เครือข่ายบน Network

6.2.1. Web site

6.3. Intranet

7. ระบุปัญหา, แหล่งของปัญหา และวินิจฉัยคำตอบที่ทำได้

8. New Idea