Макроекономіка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Макроекономіка by Mind Map: Макроекономіка

1. Тема 1. Макроекономіка як наука

1.1. 1. Практична функція макроекономіки. 2. Об’єкт і предмет макроекономіки. 3. Методологія макроекономіки. 4. Збалансованість економічного кругообігу як передумова макро- економічної рівноваги.

2. Тема 3. Ринок праці

2.1. 1. Зайнятість і безробіття. 2. Механізм ринку праці. 3. Втрати від безробіття.

3. Тема 5. Грошовий ринок

3.1. 1. Грошовий та фінансовий ринки. 2. Пропозиція грошей. 3. Попит на гроші та його різновиди. 4. Рівновага грошового ринку. 5. Процентна ставка та її види.

4. Тема 6. Інфляційний механізм

4.1. 1. Сутність та види інфляції. 2. Причини та наслідки інфляції. 3. Інфляція і безробіття.

5. Тема 7. Споживання домогосподарств

5.1. 1. Доходи домогосподарств. 2. Кейнсіанська функція споживання. 3. Функції споживання з урахуванням чинника часу.

6. Тема 8. Приватні інвестиції

6.1. 1. Інвестиційні функції. 2. Проста інвестиційна функція 3. Заощадження та інвестиції.

7. Тема 9. Сукупні витрати іВВП

7.1. 1. Сукупні витрати і рівноважнийВВП. Мультиплікатор витрат. 2. Сукупні витрати і потенційнийВВП. 3. Подвійна рівновага товарного і грошового ринків. Модель IS-LM.

8. Тема 10. Економічна динаміка

8.1. 1. Економічна динаміка та економічне зростання. 2. Показники, фактори і типи зростання економіки. 3. Виробнича функція Кобба-Дугласа. 4. Модель зростання Р. Солоу.

9. Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання

9.1. 1. Вплив держави на умови формування економічної рівноваги. 2. Фіскальна політика. 3. Бюджетний дефіцит і державний борг. 4. Цілі та інструменти монетарної політики. 5. Монетарна політика в моделях AD-AS, IS-LM.

10. Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність

10.1. 1. Зовнішньоекономічна діяльність у відкритій економіці. Основні риси відкритої економіки. 2. Платіжний баланс. 3. Валютний курс. 4. Рівновага відкритої економіки в моделі Манделла-Флемінга. 5. Макроекономічна політика у відкритій економіці.

11. Тема 2. Макроекономічні показники

11.1. 1. Система національних рахунків як міжнародний стандарт макро- економічного рахівництва. 2. Основні макроекономічні показники. 3. Номінальний та реальнийВВП.

12. Тема 4. Товарний ринок

12.1. 1. Сукупний попит. 2. Сукупна пропозиція. 3. Модель АD-AS як базова модель економічної рівноваги.

13. Вступ