การวิเคราะห์ข้อสอบ

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การวิเคราะห์ข้อสอบ by Mind Map: การวิเคราะห์ข้อสอบ

1. 1 การวิเคราะห์ข้อสอบก่อนทำการทดสอบ

2. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

2.1. ความยาวของแบบทดสอบ

2.2. ความยากของข้อสอบ

2.3. ความเป็นเอกพันธ์ของความยาก

2.4. อำนาจจำแนกของข้อสอบ

2.5. ความสามารถของผู้สอบ

2.6. ชนิดของแบบทดสอบ

2.7. ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ

2.8. ความเป็นปรนัย(objectivity) ของแบบทดสอบ

3. การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์

3.1. การหาความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีการของโลเวตต์ (Lovett method)

4. การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ

5. การวิเคราะห์ข้อสอบตามแนวคิดอิงเกณฑ์

5.1. 1. การหาค่าอำนาจจำแนกตามวิธีของคริสปีน และเฟลด์ลูเซน (Kryspin and Feldluson)

5.2. 2. การหาค่าอำนาจจำแนกตามวิธีของเบรนแนน (Brennan) เบรนแนน (Brennan)

6. การวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย

6.1. แบบทดสอบอัตนัย

6.1.1. การหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient)

7. 2 การวิเคราะห์ข้อสอบหลังการทดสอบ