Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SLEMHINNA by Mind Map: SLEMHINNA
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

SLEMHINNA

Typer av slemhinna

Slemhinnan är uppbyggd av ett yttre, flerskiktat skivepitel som genomgår ständig deskvamering

Täckande/Lining 60%

Icke-keratiniserad

Läppar

Insidan av kinden

Mjuk gom

Specialiserad 15%

Tungan

Tugg/Masticatory 25%

Gingiva

Hårdgom

Strukturer

Keratinocyter-Yttre flerskiktat skivepitel

- ständig deskvamering - snabb delningstakt/hög omsättning av celler Funktion: Skyddsbarriär

Icke keratiniserad, Stratum superficiale, Mer utspridda celler, Delvis organellösa, Innehåller tonofilament, Flexibla - Ej dehydrerade, Ständig deskvamation, Stratum intermedium, Stratum spinosum, Basal celler under differentiering/mognad, binder till andra celler med intercellulära junctions - desmosomer, Stratum basale, Celler är fästa mot basalmembranet med hemi-desmosomer, ständig proliferering, Progenitor population, Stannar kvar och fortsätter proliferering, Maturing population, Mognar under vandring uppåt i epitelet

Keratiniserad, Stratum corneum, Döda celler, Dehydrerade celler, Fullt med keratin tono-filament, Saknar organeller, Stratum granulosum, Cellen syntetiserar keratohyalin granuler, Keratin, hjälper vid cross-linking av keratin tonofilament, Protein som hjälper vid dehydrering, Lamell korn exocyteras och fyller intracellullärt utrymme med glykolipider, Vattentät barriär, Stratum spinosum, Tono-filament syntetiseras till tono-fibriller, Stratum basale

Basalmembran

Sammansättning, Kollagen, Ankar-fibriller fäster i lamina propria igenom lucida & densa, Laminin, Fäster till hemi-desmosomernas integriner, Perlecan, Nätverk av proteoglykaner/GAG's, Melanocyter, Tillverkar melanin

Funktion, Fungerar som en skiljevägg mellan epitel och underliggande vävnad, Tunn flexibel filt

Lamina lucida, Lamininer, Ankar fibriller

Laminda densa, Proteoglykaner

Bindväv

Lamina propria, Ligger under basalmembranet, Rikligt med blodkärl, Övre papilla lagret, lucker vävnad, Retikulära lagret, kollagen i tjocka buntar

Submukosa, Körtlar, Blod, Nervförsörjning, Inflammationsceller, Fibroblaster

Langerhansceller

Identifierar antigen och startar försvarsreaktion

Barriärfunktion

Cellmembran

Receptorer

Transport-proteiner

Jon-pumpar

2 lager fosfolipider, hydrofob yttre del, hydrofil inre del, semi-permeabelt

Cell-Cell Interaktioner

-Celler som sitter fast i varandra fungerar som en barriär på samma sätt som cellmembranet skyddar den enskilda cellen -Kommunikation -Försegling av utrymmen.

Tight junction, Aktin filament, tätar utrymmet mellan celler i epitel, Olika glykoproteiner

Desmosomer, Intermediära filament, Mekanisk interaktion, Blixtlås arrangemang, Desmosomen är protein fäst till cellskelletet, det sticker ut från cellmembranet och in i en annan cell för fästa till dess cellskellet, Ökar cellernas motståndskraft

Gap Junctions, Kanal mellan celler, transport av joner, Connexin-proteiner, transport av näringsämnen

Cell-ECM-interaktioner

-Ankarfästen

Hemi-desmosomer, Proteinet har en del fäst vid cellskelletet, en del som sitter i membranet och en del som är extra cellulär, Fäster med integriner

Tonofilamentens struktur

Slitstark

Flexibel

Tvistad

Tål tryck

Cellen

Cellmembran

Receptorer

Transport-proteiner

Jon-pumpar

2 lager fosfolipider, hydrofob yttre del, hydrofil inre del, semi-permeabelt

Semi-permeabelt, Fettlösliga ämnen kan diffundera över membranet men inte vatten, Etanol och gaser kan diffundera passivt

Cytoplasman

Cellvätska, joner

Organeller

Ribosom, Proteinfabrik, tRNA kommer med aminosyror till mRNA, Kodon kopplas till anti-kodon, Peptidkedjor bildas

Mitokondrie, Energifabrik, Citronsyracykeln, elektrontransport genererar ATP

Cellkärna, 2 lager fosfolipider, DNA, transkription av DNA till mRNA, Nucleos, ribosom-fabrik

Endoplasmatiskt reticulum (ER), Smooth/Glatt, Tillverkar fetter, lipider till cellmembran, Kornigt/Granulärt/Rough, Ribosomer som producerar peptidkedjor i anslutning till ER, Transport av proteiner

Golgi-complex, Modifierar och paketerar produkter från ER, Sekretoriska produkter tas hand om

Lysosom

Anti-bakteriell

Cytoskellett

mikrotubuli, nätverk som ankrar organeller och hjälper transport

aktinfilament, cellrörelse

Intermediära filament, keratinocyter kallar dessa tono-filament

Funktion

Sensorisk

Temperatur

Smak

Känsel

Utsöndring av saliv

anti-bakteriellt

enzymer

försvarsfaktorer

Barriärfunktion

Skyddar djupare vävnad, mekanisk påfrestning

Abnormala variationer

Hyperkeratinisering

Deskvamationsprocessen haltar p.g.a ett överskatt av keratin

Problem

1. Varför byter man ut fyllningen?

- Spalt-bildning (p.g.a. dålig bonding, TEK, fel-utformad fyllning) à läckage à adhesivt brott à spaltmissfärgning, sekundärkaries., Bakterier och färgämnen kan tränga in i tillfälliga spalter som uppstår och försämra fyllningens kvalité över tid, Elastisk hysteres, komposit materialet åtgår långsammare än tandsubstans till sin ursprungliga form efter deformation (tuggning), Kompositen har högre TEK än tandsubstans, komprimerar mer än tanden vid kyla, tillfällig spalt, Motverkas av god bindning och hygroskopisk expansion, Beror på hur pass hydrofila monomererna är som man valt använda, De flesta kompositer har en linjär hygroexpansion på 0,2%, Kan tillochmed försluta spalter som uppstått initialt, förutsatt att det inte finns putsdamm eller emaljfragment, Putsning kan gott skjutas upp 1 dag, För stor hygroskopiskexpansion ökar risken för infrakturer och även frakturer av tanden

- Abrasion (slitage) à dåligt härdat material à ingen ocklusion., Fraktur

- Överskott/underskott à retentionsplats à sekundärkaries.

Fyllningen lossnat p.g.a undermålig bondning, som följd av kontamination av tandytan under restaurering

2. Hur länge håller olika fyllningar/material?

Amalgam håller i ca 10 upp till 20 år och komposit i ca 7 år.

- Hållbarheten beror på handhavandet av fyllningsmaterialet – Amalgam à packning (kramsnö), komposit à bonding., Faktorer som spelar roll: -operatörens skicklighet, -patientfaktorer, -tandens lokalisation, -kavitetens storlek, Patientens kariesrisk spelar en stor roll för kompositfyllningens livslängd.

Jämförelsevis är sekundärkaries vanligare i komposit material medan frakturer är mer vanligt förekommande i amalgam, Patientens kariesrisk spelar stor roll för fyllningarslivslängd

- Materialets egenskaper – amalgam à expanderar (under härdningen), komposit à polymerisationskrympning.

- Fyllningens position – direktbelastning.

3. Varför får han postoperativa problem (isningar, sensitivitet)

Spänningar: Polymersationskontraheringen ger upphov till spänningar i riktning från kavitetsväggarna. I ocklusala fyllningar deformerar spänningarna kusparna., Tillräckligt stor spänning leder till spaltbildning, Avgörande faktorer - Hur stark bonding man fått till kavitetsväggarna - Polymersationskontraktionensstorlek - Kompositens flytförmåga

Andra orsaker:, Djup karies, Uttorkning, Traumatiskocklusion, Tandsprickor

Postoperativa problem beror på mekanisk perkolation vid tuggning i spalt då mikroläckage orsakar rörelse i dentin-vätskan à ilningar.

Postoperativa problem kan klinga av, Repartivit dentin bildas, Tubuli sklerotiseras, Spänningar relaxerar, Upptagande av vatten: Hygroskopisk expansion motverkar

4. Varför har 36 mb-kusp frakturerat?

Amalgamfyllningens kavitet sträcker sig långt buckalt åt à mindre tandsubstans à lättare att frakturera. Amalgamet har högre TEK än tanden à expanderar/krymper à utmattningsbrott i den tunna tandsubstansen. Belastning från antagonist p.g.a. att kuspen är bärande., amalgamet efter 5 ,10 år eller längre tid, genom att korrosionsprodukterna från amalgamet "spränger" de lagade tänderna från insidan.

5. Tar man bort amalgamfyllningen 36 mod för att åtgärda skadan på tanden?

Makro-mekanisk retention skapas till amalgamet (laxstjärt) à utgör bindning mellan amalgam och komposit. Bonding av komposit till kvarvarande tandsubstans.

Amalgamet tas inte bort à minimal-inversiv operation.

6. Varför är fyllningen mörk och matt?

Amalgamet blir matt p.g.a. oxidation. Oxidationsskiktet är bra à ger skyddande skikt (biokompatibelt).

Amalgam är en legering av kvicksilver och koppar., silver, tenn, koppar och zink

Inl. mål

- Postoperativa effekter från fyllningar.

- Fyllningarnas överlevnad och omgörning.

- Amalgam, uppbyggnad (plus oxidation), för- och nackdelar, miljöaspekter.

Anledningen till att man idag är kritisk mot användandet utav amalgam är miljöutsläppet utav kvicksilver. Vissa organismer kan omvandla detta metalliska kvicksilver till metylerat kvicksilver vilket sedan kan introduceras och spridas upp i näringskedjan. Metylerat kvicksilver är väldigt giftigt och det finns historiska incidenter då utsläpp orsakat flertalet dödsfall., Absorberas dåligt av tarmen, Förr itiden tävling bland tdk stud