Markkinointi 1/2 & 2/2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Markkinointi 1/2 & 2/2 by Mind Map: Markkinointi 1/2 & 2/2

1. Vierailut

1.1. Satumaa

1.1.1. Älä aliarvioi SoMea

1.1.2. Osallistaminen SoMessa tärkeää

1.1.3. Case: Hesburger ja SoMe

1.1.4. Mainonnan localisointi

1.2. Live Nation

1.2.1. Sopimukset

1.2.2. Suuren toimijan kanssa toimimiselle kannattaa varata kärsivällisyyttä

1.3. Messukeskus

1.3.1. Messukeskuksen markkinointia

1.4. Visuaalinen suunnittelu

1.5. Janina Vilen: Kulttuurituotteen markkinointi ja tuotteistaminen

1.5.1. Taiteen autonomian ja taiteen markkinoinnin rajankäynti

1.5.2. Kulttuurin tuotteistaminen

1.5.2.1. Miten paketoida tanssiesitys?

1.5.2.2. Kokemuksellisuus tärkeää

2. Markkinointiviestintä

2.1. Myynninedistäminen

2.1.1. Henkilökohtainen myynti

2.1.1.1. Kontakti asiakkaaseen

2.1.1.1.1. 1. suunnitteluvaihe 2. yhteydenotto 3. myyntineuvottelu 4. kaupan päättäminen 5. jälkihoitovaihe

2.1.2. Keinot: myyntikampanjat, kuponkitarjoukset, kilpailut, näytteet, hinnanalennukset, esillepano...

2.1.3. Tavoitteina: saada uusia asiakkaita kokeilijoiksi, vanhoja lojaaleiksi, palkita lojaaleja ja kasvattaa markkinaosuutta

2.1.4. Suoramarkkinointi

2.1.4.1. Vuorovaikutteista

2.1.4.2. Keinot: suoramarkkinointikirjeet, postimyyntiluettelot, telemarkkinointi...

2.1.4.3. Onnistuminen mitattavissa

2.1.5. Sissimarkkinointi

2.1.5.1. Luovat ja halvat keinot

2.1.5.2. Provosoivaa

2.1.5.3. Spontaanius ja ennakoimattomuus

2.1.6. Viraalimarkkinointi

2.1.6.1. Teko, josta syntyy itsestäänlevittyvä monikanavainen markkinointituote: esimerkiksi Harlem Shake

2.2. Mainonta

2.2.1. Määritelmä: maksettua tiedonantoa, sosiaalista kommunikaatiota, subjektiivista, perustuu merkkeihin (semiotiikka)

2.2.1.1. Denotatiivinen taso

2.2.1.1.1. Ilmeinen (perus)merkitys

2.2.1.2. Konnotatiivinen taso

2.2.1.2.1. Mielleyhtymämerkitykset (johdetaan perusmerkityksestä)

2.2.1.3. Kausaalisuus

2.2.2. Tavoite: tunnistaa ja luoda tarve tai halu, luoda bränditietoisuutta, vahvistaa brändimielikuvaa, luoda aikomus hankkia tuote

2.2.3. Keinot: lehdet, TV, elokuvat, radio, suorapostitus, ulkomainokset, käsiohjelmat...

2.2.4. Trendit: monikanavaisuus, tunneside (brändäys), interaktiivisuus ja SoMe

2.3. PR

2.3.1. Keinot: tiedotteet ja lehdistötilaisuudet

2.3.2. Tavoite: luoda julkisuutta, edistää sidosryhmien myötämielisyyttä

2.3.3. Osin kontrolloimaton, sillä viesti välittyy median kautta

2.4. Sponsorointi

2.4.1. Sponsorointikirje

2.4.2. Sponsorointisopimus

3. Palvelumarkkinointi

3.1. Tuotteistaminen

3.1.1. Paketoi, standarsoi, monista, myy

3.2. Altis virheille

3.2.1. 1. Riskikartoitus

3.2.2. 2. Ongelmatilanteen ratkaiseminen

3.2.3. 3. Henkilöstölle valmiudet joustavuudelle

3.2.4. 4. Virhearviointi

3.3. Palvelumarkkinointikolmio

3.3.1. Ulkoinen markkinointi

3.3.2. Sisäinen markkinointi

3.3.3. Vuorovaikutteinen markkinointi

3.4. Tuotteistamisen ja brändäyksen merkitys

3.4.1. Palvelu paketoidaan ja siitä syntyy standarsoitu ja monistettava tuote.

3.4.2. Brändäyksellä tehdään palvelusta laatulupaus ja synnytetään siten tuotteelle lisäarvoa.

4. Internetmarkkinointi

4.1. Twitter

4.2. LinkedIn

4.3. QR

4.4. FB

4.5. Linkshorteners

4.6. Kotisivut

4.7. Mobiili

4.8. Kiosked

4.9. Pinterest

4.10. Instagram

4.11. G+

4.12. YouTube

4.13. Skillpages

4.14. Blogit

5. Palvelumuotoilu

5.1. Palvelumuotoilun työkalupakki

5.1.1. 1. Rajaa: kehityshaaste

5.1.2. 2. Opi: asiakasnäkökulma

5.1.3. 3. Ratkaise: ratkaisujen ideointi

5.1.4. 4. Testaus: kokeile käytännössä

6. Markkinoinnin perusteet

6.1. Mitä markkinointi on?

6.1.1. Markkinoinnin peruskäsitteet

6.1.2. Service, Strategy, Branding, Research, Advertising, Product, Design, Internet

6.1.3. Vaikuttamista ja vaihdantaa

6.2. Kohderyhmäajattelu

6.2.1. Maslowin tarvehierarkia

6.2.1.1. Tuotteen mielikuvalliset ominaisuudet

6.2.1.1.1. Itsensä toteuttamisen tarpeet

6.2.1.1.2. Sosiaaliset tarpeet

6.2.1.1.3. Emotionaaliset tarpeet

6.2.1.2. Tuotteen tekniset ominaisuudet

6.2.1.2.1. Turvallisuuden tarpeet

6.2.1.2.2. Fysiologiset tarpeet

6.2.2. Prosessi: segmentointi, kohdistaminen ja asemointi

6.2.2.1. Segmentointi: potentiaalisten asiakkaiden jakamista pienempiin homogeenisiin ryhmiin

6.2.2.2. Kohdistaminen: tiettyjen kohderyhmäsegmenttien valitseminen kaikkien potentiaalisten segmenttien joukosta

6.2.2.3. Asemointi: valitun tuotemielikuvan viestimistä valituille segmenteille

6.3. Kilpailukeinot

6.3.1. Markkinointimix

6.3.1.1. 4P

6.3.1.1.1. Product, Price, Place, Promotion

6.3.1.2. 7P

6.3.1.2.1. + Physical environment, Process, People

6.3.2. BCG matriisi

6.3.2.1. Relative Market Share

6.3.2.2. Market Growth

6.3.2.3. question marks, stars, cash cows, dogs

6.3.3. Suhdemarkkinointi

6.3.3.1. Markkinointi on prosessi, jossa uusien asiakkaiden houkuttelu on vain ensimmäinen askel; pyritään pitkäkestoisuuteen

6.3.4. Integroitu markkinointi

6.3.4.1. Koko organisaatio toimii johdonmukaisesti ydinviestin välittämiseksi

6.3.5. Erilaistuminen: laajat markkinat, ainutlaatuisuus, brändäys

6.3.6. Kustannusjohtajuus: laajat markkinat, alhaiset kustannukset

6.3.7. Keskittyminen: tarkat segmentit, vähäinen kilpailu

6.4. Vaikutuksen portaat

6.4.1. AIDA (attention, interest, desire, action > (satisfaction)

6.4.2. 0

6.4.2.1. tuntemattomuus

6.4.3. 1

6.4.3.1. tieto

6.4.4. 2

6.4.4.1. mielikuva

6.4.5. 3

6.4.5.1. toiminta

6.5. Markkinointinäkemykset

6.5.1. Tuotesuuntautunut

6.5.1.1. Painopiste tuotekehityksessä

6.5.2. Myyntisuuntautunut

6.5.2.1. Painopiste myynnissä ja menekinedistämisessä

6.5.2.1.1. Myynnin maksimointi

6.5.3. Kysyntäsuuntautunut

6.5.3.1. Painopiste asiakkaissa

7. Arts Marketing

7.1. Poikkeaa perinteisestä markkinoinnista

7.2. Painotus houkuttelevuudessa

7.3. Markkinoinnilla rajattu vaikutus tuotteeseen tai palveluun

7.3.1. Pyrkimyksenä ylläpitää taiteen autonomiaa

7.3.2. Pyrkimyksenä lisätä kuluttajien määrää

7.4. Keinot: esimerkiksi keskustelutilaisuudet, buffinäytökset, tallenteet...

8. Tuotteet ja brändi

8.1. Tuote

8.1.1. Tavara tai palvelu

8.1.1.1. Palvelussa omistusoikeus ei siirry asiakkaalle, tuotteessa siirtyy

8.1.2. Voi koostua erilaisista osista

8.1.3. Kärki asiakkaan saamassa hyödyssä

8.1.4. Tuotteen kolme tasoa: ydintuote, lisäedut ja mielikuvatuote

8.1.5. PLC eli tuotteen elinkaari

8.1.5.1. Introduction > growth > maturity > decline

8.2. Brändi

8.2.1. Brändin rakennus

8.2.1.1. 1. analyysit 2. tunnettuuden luominen 3. haluttujen mielleyhtymien liittäminen tuotteen mielikuvaan 4. ostamisen aikaansaaminen 5. brändiuskollisuuden saavuttaminen

8.2.2. Perustuu mielikuviin, yrityksen identiteettiin, profiiliin, imagoon ja maineeseen

9. Hankemarkkinointi

9.1. Nonprofit

9.1.1. Markkinoinnin suunnittelu palvelee organisaation missiota

9.1.2. Suunnitelman avulla varmistetaan mission näkyvyys ja toteutuminen

9.1.2.1. Markkinointisuunnittelun haasteet

9.1.2.1.1. Raha

9.1.2.1.2. Negatiivinen suhtautuminen markkinointiin

9.1.2.1.3. Organisaatiota koskeva päätöksenteko sen ulkopuolella

9.1.2.1.4. Henkilöstön rakenne

9.1.2.2. Vapaaehtoisten johtaminen

9.1.3. Avainasemassa organisaation imagon, maineen ja yhteistyön merkitys