Facebook

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Facebook by Mind Map: Facebook

1. ฝั่งบุคลากร

1.1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์

1.1.1. อยากเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน

1.2. ผู้บริหาร

1.2.1. ลูกค้าเพิ่ม

1.2.2. กำไรเพิ่ม

2. ฝั่งบุคคลทั่วไป

2.1. ผู้ใช้

2.1.1. อยากได้ฟังก์ชันการทำงานเพิ่ม

2.1.2. เผยแพร่กิจกรรม

2.1.3. เผยแพร่เอกสารเตือนภัยต่างๆ

2.1.4. เครื่องมือติดต่อสื่อสาร

2.2. ผู้มีชื่อเสียง(บุคคลสาธารณะ)

2.2.1. ช่องทางในการนำเสนอผลงาน

2.2.2. ติดต่อกับกลุ่มคนที่ชื่นชอบผลงาน

2.3. พ่อค้า-แม่ค้า

2.3.1. ลดต้นทุนค่าสถานที่

2.3.2. นำเสนอสินค้า

2.3.3. รับจำนวนสินค้า หรือความต้องการผ่าน Facebook

2.4. นักโฆษณา

2.4.1. จ่ายเงินโฆษณากับ facebook คุ้มไหม

2.4.2. นำเสนอสินค้า

2.5. นักธุรกิจ

2.5.1. เพิ่มโอกาสทางการติดต่อ เครื่อข่าย

2.5.2. ตรวจสอบความต้องการผ่านลูกค้าผ่านแบบสำรวจ

2.6. องค์กร-บริษัท

2.6.1. เพิ่มตลาด

2.6.2. ติดต่อลูกค้า

2.6.3. เพจบริษัท

2.7. นักเรียน

2.7.1. ลอกการบ้าน

2.7.2. ติดต่อในเรื่องการเรียน

2.7.3. เผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน

3. ฝั่งอุปกรณ์

3.1. Server

3.2. Internet

3.3. computer

3.4. SmartPhone

4. รูปที่ต้องหา

4.1. รูป Facebook

4.2. รูปคน(เหมือนกันหรือต่างกันก็ได้)

4.3. รูปตึก(บริษัท)

4.4. รูป Computer(Server)

5. สิ่งแวดล้อมภายนอก

5.1. เยาวชนติด Facebook ไม่ทำการบ้าน หรือทบทวนบทเรียน

5.2. สแปม

5.3. จดหมายลูกโซ่

5.4. เผยแพร่สื่อลามก หรือไม่

5.5. มีการล่อลวงทางเพศหรือไม่

5.6. เยาวชน ติดเกมส์ในเฟสบุ๊ค

5.7. ล่อลวงให้เสียทรัพย์ ด้วยการแอบอ้างขอรับบริจาคหรือไม่

6. WebSite

6.1. twitter

6.2. instragram

7. ผู้ผลิต Application