Mukauttaminen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mukauttaminen by Mind Map: Mukauttaminen

1. Tavoite

1.1. Opiskelija tavoittaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa (asetus A811/98. 8§).

1.2. Saada yksilö/opiskelija täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi

1.3. Opetuksen ja opintokokonaisuuksien sopeuttamista opiskelijan yksilöllisten opiskeluedellytysten tasolle

2. Keinoja

2.1. Suullinen tenttiminen

2.2. Korvaava toteutus

2.3. Yksinkertaistetaan, selkeytetään ja helpotetaan opetussuunnitelmaa niitä opiskelijoita varten, jotka kykenevät omaksumaan oppiaineesta vain keskeiset asiat.

2.4. Ohjataan yksittäistä opiskelijaa tai pienryhmää.

2.5. Opetusmäärä täytyy soveltaa erityisopetuksen oppilaiden oppimisedellytyksiä vastaavaksi.

2.6. Opiskelusta pitäisi tehdä mahdollisimman helppoa ja mukavaa

2.7. Käytännön harjoitteet

2.8. Ilmaisukieliryhmään kuuluvat ihmiset ymmärtävät muiden ihmisten puheen hyvin, mutta eivät opi ilmaisemaan itseään puheen avulla. He tarvitsevat omaan ilmaisuunsa puhetta korvaavan keinon, jota he käyttävät kaikissa tilanteissa ja pysyvästi.

3. Edellytyksiä mukauttamiselle

3.1. Opiskelija itse tunnistaa tarpeen JA antaa luvan siihen

3.2. Alaikäisen opiskelijan huoltaja(t) tunnistavat tarpeen ja osaavat avata keskustelun sen tarpeesta JA antavat luvan siihen

3.3. Opettaja tunnistaa opiskelijan tarpeen

3.4. Tehdään HOJKS, mikäli muutetaan tavoitteita/arviointeja

3.5. Mikäli erityisopiskelija ei kuitenkaan tuesta (lisäopetus ja/tai muut tukitoimet) huolimatta jossakin/joissakin tutkinnon osissa saavuta ammatillisen perustutkinnon perusteissa ilmaistua T1-tason tavoitteita, opetus voidaan mukauttaa (A 811/1998, 8 §.).

4. 3 eri tasoa

4.1. Oppimisympäristön muuttaminen

4.1.1. Voidaan muodostaa opiskelijoista erilaisia opiskeluryhmiä, vaihdellaan opetusryhmien koostumusta.

4.1.2. Ympäristön mukautuksessa voidaan muuttaa opetuspaikkaa, lukujärjestystä tai ympäristön ihmisten lukumäärää.

4.1.3. Auttaa erityisesti opiskelijoita, joilla on keskittymiseen, tarkkaavaisuuteen ja hahmottamiseen sekä sosiaalisuuteen ja käyttäytymiseen tai tunne-elämään liittyviä erityistarpeita.

4.1.4. On tärkeää suunnitella missä, milloin ja kenen kanssa kukin opiskelija opiskelee

4.1.5. Työskentelytiloja tarkoituksenmukaistamalla, esim. poistamalla liikuntaesteitä, käyttämällä tietokonetta opiskelun apuna.

4.2. Opetusmenetelmien muuttaminen

4.2.1. Eriyttävää ja yksilöllistävää opetusta

4.2.2. Muutetaan vaikeusastetta, rajoitetaan tehtävien määrää

4.2.3. Käytetään erilaisia materiaaleja

4.3. Tavoitteiden ja arviointien muuttaminen

4.3.1. Aina tehdään HOJKS

4.3.2. Mukauttamista voidaan tehdä yhden tai useamman opintokokonaisuuden tavoitteiden osalta TAI koko opetuksen tasolla

4.3.3. Jos ja kun muutetaan, on erityisen tärkeää, että ne otetaan huomioon koko opiskelun ajan.

4.3.4. Kaikkien opiskelijan kanssa tekemisissä olevien opettajien tulee tietää ne tavoitteet, jotka opinnoille on yhdessä annettu, jotta he pystyvät tekemään arvioinnin asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

4.3.5. Esim. tavoitteita pienennetään eli ei opiskellakaan kemiasta lukuja 1-10 vaan 1-5

4.3.6. Arviointi on suoritettava mukautettuihin tavoitteisiin suhteutettuna, jolloin niille tehdään omat arviointikriteerit.

4.3.6.1. Koulutuksen järjestäjä laatii ja arvosana-asteikon on oltava sama kuin yleensä käytössä oleva

4.3.6.2. Ammattiosaamisen näytöt voidaan arvioida myös sanallisesti jolloin merkitään arvosanakohtaan viite, jossa kuvataan lyhyesti opiskelijan osaaminen.

5. Kenelle ? Miksi ?

5.1. Erityistä tukea tarvitseva opiskelija

5.2. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

5.3. Lähtötasot opiskelijoilla erilaiset

5.4. Mahdollistetaan eritystarpeista huolimatta opiskelijalle ammatillinen pätevyys

5.5. Opiskelijat, joilla lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia, matemaattisen ajattelun vaikeuksia, autismia, kehitys- tai liikuntavamma, sekä hahmottamisen, keskittymisen tai tarkkaavaisuuden häiriöitä

6. "Seuraamuksia mukauttamisesta"

6.1. Merkintä HOJKSiin, jos tavoitteita tai arviointeja on muutettu

6.1.1. Saattaa vaikuttaa jatko-opintokelpoisuuteen