Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

งานซ่อม และดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: งานซ่อม และดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

งานซ่อม และดูแล ระบบคอมพิวเตอร์

แอทซูม เซิฟเวอร์

แผนกบัญชี

กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ

เอ็กซ์เพรสเซิฟเวอร์ (เซิฟเวอร์บัญชี)

เครื่องพิมพ์ โคนิก้า

โปรแกรมเงินเดือน (ฝ่ายบุคคล)

การสำรองข้อมูล

การแบ็คอัพ อีเมล์

ทำการติดตั้งระบบ เมล์เซิฟเวอร์ภายในบริษัทเพื่อทำการ ส่งต่อเมล์ที่ต้องการจัดเก็บสำรอง ตามคำขอ เพื่อป้องกันการสูญหายจากโปรแกรม เอาท์ลุค

ทำการส่งต่ออีเมล์ไปยังอีเมล์อื่นเพื่อป้องกันการสูญหายจาก โปรแกรมเอาท์ลุค

แหล่งสำรองข้อมูล

เก็บไว้ที่ server

แลน / อินเตอร์เน็ต

ระบบโทรศัพท์ และแฟกซ์ UPDATE 20 เมษายน 2556

ต้องให้ช่างโทรศัพท์ตรวจเช็ค ตู้สาขาภายในก่อนในเบื้องต้น

แนวทางการซ่อมบำรุง ระบบคอมพิวเตอร์ UPDATE 29 มีนา 56

ปัญหาไวรัส

ค่อยๆ แก้ไขทีละเครื่อง ตามการร้องขอบริการ (ต้องทำความเข้าใจกับผู้ใช้เครื่อง ในเรื่องของการแก้แบบชั่วคราว กับการฟอร์แมตเครื่องใหม่)

ปัญหาแลน

จับตาดูเสถียรภาพ และ จุดเสียในระบบ

ปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

เก็บรวบรวมไดรเวอร์ ศึกษาวิธีแก้ไขและการ ติดตั้งโปรแกรมเชื่อมต่อ ใช้งานจากบริษัทผู้ขาย

ปัญหาโปรแกรมใช้งาน

ติดตั้งแก้ไขตามการร้อง ขอบริการ

จัดเก็บโปรแกรมต้นฉบับ ไว้ที่เซิฟเวอร์ เพื่อความสะ ดวกในกรณี รีโมทแล้วต้อง ใช้โปรแกรมต้นฉบับฉุกเฉิน

CCTV