De Verlichting

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
De Verlichting by Mind Map: De Verlichting

1. Renaissance

1.1. In de 15e en 16e eeuw werden door de intellectuele elite voor het eerst op grote schaal vraagtekens gezet bij het heersende mens- en wereldbeeld.

1.1.1. Vooral het kerkelijke leergezag werd heftig aangevallen.

2. Protestantse Hervorming

2.1. De protestantse hervorming was door Luther en Calvijn begonnen. De Katholieke tegenhervorming of contrareformatie slaagde er niet in om van het christendom later een weer tot een eenheid te maken. Het christendom spatte uiteen in Rooms Katholiek en hervormd protestants.

3. Humanisme

3.1. De Renaissance-intellectueel nam niet langer genoegen met de kennis die enkel uit de bijbel of oude boeken stamde. Hij oefende met zijn redelijk verstand kritiek uit op oude en nieuwe bronnen en ging, zo het natuurwetenschappelijke problemen betrof, experimenteren.

4. 17e eeuw

4.1. In de 17de eeuw werd door mensen als Kepler, Galileï, Newton e.a. door de proefondervindelijke methode (= empirisme) de basis gelegd voor de moderne natuurwetenschappen.

5. Franse wijsgeer Descartes

5.1. Hij stelde dat wij alleen door middel van ons logisch redenerend verstand de waarheid kunnen kennen. Hij werd de grondlegger van het rationalisme.

6. Rationalisme

6.1. Het rationalisme werd een algemene geesteshouding die elke kennis en elk handelen grondvest op de rede of het verstand (= ratio). De rationalist zal dus allereerst handelen op eigen gezag en de snelle ontwikkeling van de natuurwetenschappen versterkte zijn vertrouwen.

7. 18e eeuw

7.1. In de 18e eeuw maakte de wetenschap een grote sprong voorwaartsen kwam ze tot erg praktische uitvindingen als b.v. de stoommachine, de thermometer, de luchtballon.

7.1.1. Dat versterkte het vertrouwen in de mens, de overtuiging dat hij iets betekende en door zijn verstand de wereld in zijn voordeel kon omvormen.

8. Duitse filosoof Immanuel Kant

8.1. De belangrijkste denker van de 18de eeuw.

8.1.1. Hij zegt dit: “Verlichting betekent de bevrijding van de mens uit zijn schuldige onmondigheid. Onmondigheid is het onvermogen gebruik te maken van zijn verstand zonder de leiding van iemand anders. Schuldig is deze onmondigheid wanneer de oorzaak ervan niet gelegen is aan het ontbreken van verstand, maar wel van wilskracht en moed zich ervan te bedienen zonder de leiding van iemand anders... Als voorwaarde voor deze Verlichting is er geen andere vereiste dan de vrijheid, en wel de onschadelijkste van alle vrijheden, namelijk in alle opzicht van zijn verstand in het openbaar gebruik te maken.

9. 18e eeuw: Eeuw van de Verlichting

9.1. De denkers of filosofen van de 18de eeuw gingen dat rationalisme ook toepassen op de maatschappij en de politiek: het Oude Regime was helemaal niet redelijk en betekende onderdrukking en schending van de “natuurlijke, menselijke orde”. De 18de eeuw is men de Eeuw van de Verlichting gaan noemen, omdat op vele maatschappelijke gebieden redelijke inzichten kwamen op het gebied van fantasie en bijgeloof.