КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ by Mind Map: КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ

1. СЪСТАВ

1.1. КРАТКОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

1.1.1. суровини, материали, полуфабрикати

1.1.2. незавършено производство

1.1.3. готова продукция

1.1.4. предоставени аванси от др. организации за КА

1.2. КРАТКАТРАЙНИ ВЗЕМАНИЯ

1.2.1. вземания от клиенти и доставчици

1.2.2. вземания от предприятия в група над 1 год.

1.3. КРАТКОТРАЙНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ

1.3.1. акции и дялове в предприятия

1.3.2. изкупени собствени акции

1.4. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

1.4.1. в наличност

1.4.2. по депозити

1.4.3. блокирани

1.4.4. парични еквиваленти

2. ОБРЪЩАЕМОСТ НА КРАТКОТРАЙНИТЕ АКТИВИ

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ

2.1.1. период на оборота

2.1.2. коефициент на обръщаемост

2.1.3. коефициент на закрепване

2.1.4. среден срок за събиране на вземания

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРАТКОТРАЙНИТЕ АКТИВ

3.1. участват еднократно в стопанската дейност

3.2. променят натурално- веществената си форма

3.3. при всеки оборот те пренасят наведнъж и изцяло стойността си върху стойността на реализираната продукция.

4. ОЦЕНЯВАНЕ НА КРАТКОТРАЙНИТЕ АКТИВИ

4.1. по цена на придобиване

4.2. по себестойност

4.3. по справедлива цена