Краткотрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Краткотрайни активи by Mind Map: Краткотрайни активи

1. Краткотрайни (текущи) материални активи

1.1. материали

1.2. продукция и стоки

1.3. биологични активи

1.4. незавършено производство

2. Краткосрочни (текущи) вземания

2.1. парични средства на предприятието в други фирми от продадени стоки или извършени услуги

2.1.1. вземанията от продажби

2.1.2. вземанията от предоставени заеми

2.1.3. данъци за възстановяване

3. Краткосрочни инвестиции

3.1. всичко, коeто фирмата е придобила в свързани предприятия

3.1.1. акции

3.1.2. облигации

3.1.3. съкровищни бонове

4. Парични средства

4.1. това са средства в левове и валута, които фирмата разполага в брой, в банкови сметки, в блокирани парични средства.

5. Разходи за бъдещи периоди

5.1. включва средства, вложени през отчетния период, но резултатите се очакват в бъдеще от тях.