Дълготрайни активи (ДА)

Create a simple to-do list to track your tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи (ДА) by Mind Map: Дълготрайни активи (ДА)

1. Изхабяване на ДА

1.1. Периоди на изхабяване

1.1.1. Период на разработване

1.1.2. Период на производствено използване

1.1.3. Период пред ликвидация

1.2. Видове изхабяване

1.2.1. Физическо - зависи от:

1.2.1.1. Материали

1.2.1.2. Конструкцията

1.2.1.3. Условия на работа

1.2.1.4. Поддръжка и ремонт

1.2.2. Морално - зависи от:

1.2.2.1. Конкуренцията

1.2.2.2. Автоматизацията

1.2.2.3. Разходите за енергия и труд

2. Оценка на ДА

2.1. От инженерно техническа гледна точка

2.2. Икономически оценки

2.2.1. Отчетна първоначална стойност

2.2.2. Балансова стойност

2.2.3. Остатъчна стойност

2.2.4. Бъзстановяема стойност

3. Амортизация

3.1. Амортизационни изчисления Това са суми, които се определят годишно, включват в себе си себестойността на произведената продукция и служат за подмяна на дадени активи

3.2. Амортизационна политика Тя е част от стопанската политика на бизнес организациите и се изразява, чрез прилагането на определени методи за изчисляване на амортизационните отчисления

3.3. Методи за определяне на амортизацията

3.3.1. Линеен - използва се в случайте, когато полезният срок на годност на даден ДА може да се определи приблизително точно

3.3.2. Нелинеен - размерът на амортизацията е различен през отделните периоди на срока на годност:

3.3.2.1. константно дегресивен метод

3.3.2.2. метод на сума на числата

3.3.2.3. метод на равномерна амортизация

3.3.2.4. метод на неравномерна амортизация

3.3.2.5. метод на ускорена амортизация