Краткотрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Краткотрайни активи by Mind Map: Краткотрайни активи

1. По икономическото си съдържание КА се разделят на:

1.1. Краткосрочни финансови активи

1.1.1. Изкупени собствени ценни книжа

1.1.2. благородни метали и скъпоценни камъни

1.1.3. вземания по липси и начети

1.1.4. лихви

1.2. Парични средства

1.2.1. средства в брой

1.2.2. парични средства вложени в безсрочни депозити

1.3. Разходи за бъдещи периоди

1.3.1. разходи,които не са свързани с текущата дейност в настоящия момент и от които се очаква бъдещ финансов приход

1.4. Краткотрайни вземание

1.4.1. Дължими на бизнес организацията парични средства от нейни делови партньори за продадени, но все още неплатени стоки или услуги

1.5. Материални запаси

1.5.1. материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влагане в производствения процес с цел произвеждане на продукция

1.5.2. продукция, създадена в резултат на производствен процес в бизнес организзацията и предназначена за продажба

1.5.3. незавършено производство

1.5.4. стоки

1.5.5. инвестиция в материален запас

2. Краткотрайни активи са материалните запаси, вземанията със срок на получаване до една година, паричните средства и разходите за бъдещи периоди.