Амортизация на ДА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Амортизация на ДА by Mind Map: Амортизация на ДА

1. Методи за амортизация

1.1. Линейни методи

1.1.1. Амортизационна норма

1.1.2. Годишна амортизация

1.2. Нелинейни методи

1.2.1. Забавена амортизация

1.2.2. Ускорена амортизация

1.2.2.1. Константно дегресивен метод

1.2.2.2. Метод на сумата на числата

1.2.2.3. Метод на неравномерна амортизация

1.2.2.4. Метод на равномерна амортизация

1.2.2.5. Метод на изключителна амортизация

2. Показатели за изчисляване на ДА

2.1. Частни показатели

2.1.1. Коефицент за интензивно използване на ДА

2.1.1.1. К интенз.=Qфакт/Qmax.

2.1.2. Коефицент за екстензивно използване по време

2.1.2.1. К екс.(вр.)= Fфакт./Fефект.

2.1.3. Коефицент за интегрално използване на ДА

2.1.3.1. К интег. = К екс. * К интенз.

2.2. Обощаващи показатели

2.2.1. Коефицент за фондопоглъщаемост

2.2.1.1. Кфон =ДА/Q

2.2.2. Коефицент за фондоотдаване

2.2.2.1. Кфон. отд =Q/ДА

2.2.3. Рентабилност

2.2.3.1. Р=П/ДА

3. Амортизационни отчисления (квоти)

3.1. Амортизационна норма

3.1.1. Ан=100/Тпре

3.1.1.1. Ан- амортизационна норма

3.1.1.2. Тпре- приемен срок за експлатация

3.2. Годишна амортизация

3.2.1. Аг=Ан/100

3.2.1.1. Аг- годишна амортизация

3.2.1.2. Ан- амортизационна норма