Краткотрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Краткотрайни активи by Mind Map: Краткотрайни активи

1. Краткотрайни материални активи

1.1. суровини,материали,полуфабрикати и др.

1.2. незавършено производство

1.3. готова продукция и стоки

1.4. предоставени авански

2. Краткотрайни вземания

2.1. вземания от клиенти и доставчици

2.2. вземания от предприятия в група(клъстъри)

2.3. вземания от асоциирани и смесени предприятия

2.4. други вземания

3. Краткотрайни финансови активи

3.1. акции и дялове в предприятия от група

3.2. изкупени(собствени) акции

3.3. други

4. Парични средства

4.1. парични средства в наличност

4.2. парични средства по депозити и разполагателни смтки

4.3. блокирани парични средства

4.4. парични еквиваленти