Femtioöring (kopparmynt)

by My Beldja-Sjoblom 04/22/2010
1481