Амортизационни отчисления и амортизационна политика

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Амортизационни отчисления и амортизационна политика by Mind Map: Амортизационни отчисления и амортизационна политика

1. Амортизационни отчисления

2. Амортизационна политика

3. Методи за изчисляване на амортизационни отчисления

3.1. Линеен

3.2. Нелинейни

3.2.1. Метод сума на числата

3.2.2. Константно-дегресивен метод

3.2.3. Неравномерно-дегресивен метод

3.2.4. Метод на изключителна амортизация

3.2.5. На забавена прогресивна амортизация

3.3. Смесен

4. Дълготрайни активи от гледна точка на амортизацията

4.1. Неамортизуеми

4.2. Амортизуеми