Краткотрайни активи

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Краткотрайни активи by Mind Map: Краткотрайни активи

1. Парични средства

1.1. това са средства в левове и валута,с които фирмата разполага в брой, в банкови сметки и в блокирани парични средства.

2. Краткосрочни инвестиции

2.1. акции

2.2. съкровищни бонове

2.3. облигации

3. Краткотрайни материални активи

3.1. материали

3.2. продукция и стоки

3.3. биологични активи

3.4. незавършено производство

4. Краткосрочни вземания

4.1. вземанията от продажби

4.2. вземанията от предоставени заеми

4.3. данъци за възстановяване

5. Разходи за бъдещи периоди

5.1. включва средства, вложени през отчетния период, но резултатите от тях се очакват в бъдеще.