Краткотрайни активи

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Краткотрайни активи by Mind Map: Краткотрайни активи

1. Видове

1.1. По икономическо съдържание

1.1.1. Материални запаси

1.1.1.1. материали

1.1.1.2. продукция

1.1.1.3. стоки

1.1.1.4. незавършено производство

1.1.1.5. инвестиция в материален запас

1.1.2. Краткосрочни вземания

1.1.3. Краткосрочни финансови акриви

1.1.3.1. краткосрочни ценни книжа

1.1.3.2. благородни метали

1.1.3.3. скъпоценни камъни

1.1.3.4. вземания по рекламации

1.1.3.5. вземания от осигурителни предприятия

1.1.3.6. лихви

1.1.4. Парични средства

1.1.4.1. парични средства в брой

1.1.4.2. безсрочни депозити

1.1.4.3. парични еквиваленти

1.1.5. Разходи за бъдещи периоди

1.1.5.1. материали и горива

1.1.5.2. извършени услуги от трети лица

1.1.5.3. възнаграждения на персонала

1.1.5.4. социални осигуровки

2. Същност

2.1. Краткотрайните (текущите) активи са тази част от активите на предприятието, която участва еднократно и изцяло в производствения процес и пренася напълно своята стойност в стойността на произвеждания продукт.