Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

politiek by Mind Map: politiek
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

politiek

Politiek probleem politieke besluitvorming is gericht op het oplossen van maatschappelijke problemen. veel problemen zijn verdelingsvraagstukken waarbij het gaat om de verdeling van materiele dingen. Bijv: kosten van de gezondheidszorg. omdat we bij maatschappelijke kwesties van de overheid oplossingen verwachten, spreken we ook wel van politieke problemen. We definieren een politiek probleem: als een situatie die mensen ongewenst vinden en die ze (mede) door middel van overheidsingrijpen veranderd willen zien. Bijv: file probleem.Problemen die de aandacht krijgen van burgers en van maatschappelijke groeperingen vormen de publieke agenda. Door media-aandacht of omdat belangenverenigingen aandringen bij politici komen deze publikje problemen op de politieke agenda. Vervolgens verwachten we van de overheid dat zij met beleidsmaatregelen het probleem oplost.

Wat is politiek

Doel

Politiek is de manier waarop een land bestuurd wordt. Politiek houdt zich bezig met het oplossen van maatschappelijke problemen d.m.v. politieke besluitvorming.

beleidsterreinen

De besluiten van politici hebben veel invloed op het leven van burgers. Een aantal terreinen waarover voortdurend besluiten worden genomen zijn: - Openbare orde en veiligheid -> inzetten meer politieagenten; - Buitenlandse betrekkingen -> uitzenden van militairen naar een vredesmissie; - Infrastructuur -> aanleg van spoor-, auto- en waterwegen; - Welvaart -> zorg voor voldoende werkgelegenheid voor jongeren; - Welzijn -> wegwerken van de wachtlijsten in de ziekenhuizen; - Onderwijs -> gratis maken van schoolboeken.

Invloed

Je kunt als inwoner op verschillende manier invloed uitoefenen in de politiek: - Stemmen; - Lid worden van een politieke partij; - Contact opnemen met politici; - Een verzoek indienen; - De media benaderen; - Je aansluiten bij een actiegroep; - Een bezwaarschrift indienen of naar de rechter stappen; - Overgaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid: het openlijk overtreden van de wet om politici te overtuigen dat een genomen besluit verkeerd is.

Democratie

De kenmerken van een parlementaire democratie zijn: - Alle Nederlanders vanaf 18 jaar hebben het recht om te kiezen en verkozen te worden(artikel 4); - Iedereen mag een politieke partij of vereniging oprichten(artikel 8); - Iedereen mag demonstreren(artikel 9) of op een andere manier zijn mening uiten(artikel 7); - De leden van de Staten-Generaal(parlement dus 1e&2e kamer) worden gekozen door een geheime stemming(artikel 53);

Dictatuur

De kenmerken van een dictatuur zijn: - Grondrechten worden niet beschermd; - Er is geen vrije meningsuiting; - Oppositiepartijen zijn verboden; - Er is een grote politieke rol voor militairen; - Er kunnen (schijn)verkiezingen zijn.

Verkiezingen

We kiezen volksvertegenwoordigers op de volgende niveau's: - Het Europees Parlement; - De Tweede Kamer; - De Provinciale Staten; - De gemeenteraden.

Voorwaarden

Politieke stromingen

Politieke stromingen. Een ideologie is een samenhangend geheel van ideeën over de mens en de gewenste inrichting van de samenleving. De aanhangers van een ideologie vormen politieke stromingen. De meeste ideeën in de ideologie gaan over: - Waarden en normen; - De ideale sociaaleconomische verhoudingen; - De ideale machtsverdeling in de samenleving.

Richtingen

Ideologie

Een ideologie is een samenhangend geheel van ideeën over de mens en de gewenste inrichting van de samenleving. De aanhangers van een ideologie vormen politieke stromingen. De meeste ideeën in de ideologie gaan over: - Waarden en normen; - De ideale sociaaleconomische verhoudingen; - De ideale machtsverdeling in de samenleving.

Definitie

Definitie van Easton Hij omschreef politiek als de: gezaghebbende toedeling van waardevolle materiele en immateriele zaken voor de samenleving. Bij de toedeling van zaken als inkomen veiligheid zorg en onderwijs draait het om de vraag: wie krijgt wat. Waar, wanneer en in welke vorm? Bij materiele zaken staat de verdeling van schaarse middelen centraal. Zoals geld, woningen, gezondheidszorg en energie. bij immateriele zaken gaat het om de toedeling van waarden. Bijv: vrijheid, gelijkwaardigheid. De zinsnede“gezaghebbende toedeling” zegt iets over het proces van politiek, dat wil zeggen de manier waarop de besluitvorming tot stand komt. Politieke besluiten kunnen alleen worden uitgevoerd als er vold. Steun is voor die besluiten, of als het verzet tegen die besluiten niet sterk genoeg is om ze tegen te houden.Die steun kan op legitieme, democratische manier ontstaan, maar in dictatoriele landen wordt die steun afgedwongen met geweld. Door vervolging en marteling van politieke tegenstanders. Kortom: aan de hand van de beschrijving van Easton kun je een verfijndere definitie van politiek vaststellen: politiek is het besluitvormingsproces over de vraag hoe schaarse middelen verdeeld moeten worden, waarbij de manier van besluiten nemen en de inhoud ervan gezag moeten hebben en daarmee steun krijgen van een meerderheid van de bevolking.

Theorien over Politieke macht

Overheid

De Nederlandse Staat

constitutionele monarchie met parlementair stelsel. In nederland wordt het staatshoofd niet gekozen maar door erfopvolging aangewezen. De positie van het koningshuis is vastgelegd in de grondwet, ook wel constitutie genoemd. We zeggen daarom dat Nederland een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel is. De belangrijkste taken van de koning(in) zijn: - het plaatsen van een handtekening onder alle wetten - het voorlezen van de troonrede op prinsjesdag - het benoemen van ministers en (in) formateurs bij de vorming van een nieuw kabinet - het regelmatig voeren van overleg met de minister-president over het kabinetsbeleid Ook al maakt de koning(in) als ons staatshoofd deel uit van de regering. In feite draait het vooral om een ceremoniele functie. de troonrede die de majesteit op prinsjesdag voorleest bevat niet zinn of haar eigen opvattingen en plannen, maar de opvattingen en beleidsvoornemens van het kabinet. De ministers zijn verantwoordelijk ook voor de uitspraken van het staatshoofd. Het staatshoofd is onschendbaar. Hoewel er sprake is van onschendbaarheid is geeft de koninig(in) natuurlijk wel eens adviezen maar deze zijn geheim. Soms lekt zo”n geheim uit. Maar dan zal de minister alles op zich nemen want het geheim van huis den bosch mag niet worden geschonden. Parlementaire democratie Wij als Nederlanders stemmen niet zelf maar kiezen een parlement dat namens ons stemt. Bij ons mogen alle volwassenen stemmen vanaf 18+ kenmerken van onze parlementaire democratie zijn: -het volk wordt vertegenwoordigd door een parlement dat door vrije en geheime verkiezingen wordt gekozen. We noemen dit een indirecte of representatiedemocratie -alle burgers zijn gelijkwaardig voor de wet en hebben gelijke invloed op de samenstelling van het parlement - ministers zijn verantwoording schuldig aan de gekozen volksvertegenwoordigers - de macht van de overheid wordt gelegitimeerd door de vrije en geheime verkiezingen, die uiterlijk iedere vier jaar plaatsvinden -het kabinet voert beleid op basis van het vertrouwen van de meerderheid van de volksvertegenwoordiging - besluitvorming door regering en parlement vindt plaats bij meederheid van stemmen -het parlement is geen dictatuut van de meerderheid maar houdt rekening met de rechten en belangen van minderheden. - er is sprake van een tweekamerstelsel, waarbij het politiek primaat bij de direct gekozen tweede kamer ligt. De indirect gekozen eerste kamer of senaat vervult de rol van laatste controle en wordt daarom ook wel kamer van reflectie genoemd

Landelijk

Provincie

De provincie * Belangrijkste taken provincie > ruimtelijke ordening en milieu * Stelt streekplannen op, waarbij ze rekening moeten houden met het rijksbeleid. * Het Rijk geeft soms aanwijzingen bij streekplannen. * Een keer in de 4 jaar > provinciale verkiezingen * Gekozen vertegenwoordigers in de Provinciale Staten * De leden hiervan onderhandelen over een verbond van twee of meer volken die het dagelijkse bestuur vormt: de Gedeputeerde Staten * De Commissaris van de Koningin = de voorzitter van zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten - Deze wordt niet gekozen, maar benoemd door het staatshoofd ( in praktijk door de minister van Binnenlandse Zaken )

Gemeente

De gemeente * De gemeente staat het dichtst bij de burger, qua bestuur. * Verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van het openbare leven in een gemeente. Voorbeeld verantwoordelijkheden: - huwelijken, geboorten, sterfgevallen in het bevolkingsregister - politie, brandweer, ophalen vuilnis, groenvoorziening, bouwvergunningen * Naast deze uitvoerende taken zijn er de laatste jaren steeds meer beleidstaken vanuit Den Haag naar de gemeenten gedecentraliseerd, zoals bijstandsgerechtigden, onderwijsbeleid, voorzieningen voor gehandicapten en opvang van asielzoekers * Gedachte: Een lagere overheid kan beter maatwerk leveren, omdat deze dichter bij het volk staat. * Bestuur van de gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad * De raadsleden hiervan worden ook eens in de vier jaar gekozen. * Het dagelijkse bestuur van de gemeente is in handen van het College van Burgemeester en Wethouders, afgekort B&W * Burgemeester wordt voor zes jaar benoemd, door de minister van Binnenlandse Zaken

Schema

Besluitvorming

Maatschappelijk probleem: - Wat wordt als probleem ervaren door de burgers? - Wie bepaalt vervolgens welk probleem de meeste aandacht verdient en op de politieke agenda moet? Wie spelen een rol bij het aanpakken van het probleem? - politieke partijen - burgers - pressiegroepen (belangenorganisaties) - ambtenaren Hoe wordt het probleem opgelost? - Door wetten, maar niet altijd - Het politieke proces van besluitvorming eindigt pas op het moment dat we in feedback kunnen constateren dat het oorspronkelijke probleem is opgelost.

Politiek systeem

5.1 Politiek systeem Politiek systeem = het geheel van betrekkingen waardoor opvattingen, verlangens en eisen van individuen, groepen en instellingen in bindende beslissingen worden omgezet.

Wetgeving

Wetgeving De (7) stappen die komen kijken bij het maken van een wet: 1. Ontstaan van maatschappelijk probleem. Omgevingsfactoren spelen een rol, zoals een verslechterde internationale economie. 2. Na het signaleren en erkennen van het probleem worden ze omgezet in politieke eisen. 3. Er komen ideeën naar boven die leiden tot politieke standpuntbepaling van de partijen. 4. Onderwerp bespreken in de ministerraad, commissievergaderingen, de Tweede Kamer en door ambtenaren. 5. Commentaar leveren door voor- en tegenstanders op de voorgestelde plannen. 6. De verantwoordelijke minister of staatssecretaris dient het wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Na goedkeuring van beide Kamers wordt het gepubliceerd in het Staatsblad en gemaakt tot de status van een wet. 7. Een minister moet de wet gaan uitvoeren en in stand houden en de uitvoerende ambtenaren worden aan het werk gezet.

Actoren

• Een tal van politieke actoren beoefenen invloed uit op de besluitvorming, zoals: - openbaar bestuur - individuele burgers - belangengroepen - politieke partijen - volksvertegenwoordiging - media - etc.

Factoren

• Er zijn allerlei omgevingsfactoren die de reikwijdte van de politieke mogelijkheden bepalen. Dus kijken of het mogelijk is een probleem op te lossen. • Door beperkte capaciteit en de vraag wie in de samenleving over voldoende macht en invloed beschikt om de politieke agenda te beïnvloeden.

Knelpunten

Een Democratisch systeem heeft beperkingen, die nodig zijn om de rechten van de minderheden te waarborgen, om een soepele besluitvorming te garanderen of om internationale afwegingen te kunnen maken. De regering wordt niet gekozen • In Nederland kiezen we de kandidaten die ons vertegenwoordigen in onder meer de gemeenteraad en de Tweede Kamer. De regering kiezen we niet. • In een directe democratie kunnen de burgers ook direct stemmen over belangrijke besluiten en hebben hierdoor veel rechtstreekse invloed op het beleid. Ook in de presidentiële stelsels hebben de kiezers meer invloed op het beleid, omdat ze de president als hoofd van de regering kiezen die vervolgens zijn of haar kabinet vormt. • De minister-president komt meestal voort uit de grootste partij van de regeringscoalitie, maar het is goed mogelijk dat de grootste partij geen deel uitmaakt van het kabinet. Ministers worden aan het eind van de kabinetsformatie benoemd en zijn vaak mensen die in het bedrijfsleven of bij de overheid hun sporen hebben bijverdiend als bestuurder, waardoor ze bij het grote publiek vaak onbekend zijn. Dictatuur van het regeerakkoord Het regeerakkoord vertroebelt de rolverdeling tussen parlement en regering. Hoe gedetailleerder het regeerakkoord, hoe moeilijker het voor de Kamerleden wordt om hun eigen rol te spelen. Het dualisme wordt dan aangetast.

Ongelijke toegang

Vormen van ongelijke toegang tot de politiek: - Volksvertegenwoordigers zorgen ervoor dat problemen en ideeën vanuit het hele land verhoord worden en ze zorgen ervoor dat provincies met elkaar verbonden blijven. Binnen de politiek zien we dat vooral de mensen die zich goed kunnen manifesteren carriere maken. Zij vormen het partijkader waaruit de kandidatenlijsten bij verkziezingen worden samengesteld. - De politieke cultuur en de manier van debatteren houden veel mensen buiten de politiek. Politici gebruiken te veel moeilijke woorden jargon. - De toegang tot politiek is voor nieuwe onervaren politici moeilijker.

Afnemende invloed parlement

De machtsverhouding tussen het parlement en de regering is ongelijk. De regering heeft meer macht en dat komt doordat het regeerakkoord ervoor zorgt dat Kamerleden van de regeringsfracties hun eigen afweging niet meer mogen maken. Het verschil in informatie tussen regering en parlementariërs is groot. Een minister heeft namelijk veel ambtenaren achter zich staan, terwijl een Kamerlid alleen één of twee medewerkers achter zich heeft. Vooral bij kleinere partijen moeten de kamerleden zich in meerdere onderwerpen verdiepen dit maakt het makkelijker voor ministers om lastige vragen van Kamerleden te ontwijken het wordt moeilijker voor het parlement om de regering te controleren.

Politieke participatie

In Nederland beschikken we over een aantal mogelijkheden voor politieke participatie: • electorale participatie, bijvoorbeeld door: - bij verkiezingen stemmen - lid te worden van een politieke partij en in die partij actief worden - deel te nemen aan de campagne van een politieke partij of politicus • niet-electorale participatie, bijvoorbeeld door: - je aansluiten bij een belangengroep - actievoeren voor concrete knelpunten door protestacties, demonstraties, petities, staken, bedrijfbezetting of een boycot - je mengen in het publieke debat door het schrijven van artikelen voor de opiniepagina’s van kranten - contact leggen met ambtenaren, wethouders, Tweede Kamerleden, partijen, belangenorganisaties of de massamedia Als je wilt onderzoeken wie wel en wie niet doet aan politieke participatie, kun je kijken naar de volgende factoren: - leeftijd - sekse - milieu - opleidingsniveau en beroep - levensovertuiging en godsdienst - politieke kennis en interesse - waardenoriëntaties - de mate van vertrouwen in het politieke systeem en vertrouwen dat je als burger invloed hebt op besluitvorming Politicologen ontdekten de volgende verschijnselen: - hoger opgeleiden en mannen uiten vaker hun politieke betrokkenheid dan lager opgeleiden en vrouwen - ouderen en mensen die zich onderdeel voelen van een kerkelijke groepering gaan vaker stemmen dan jongeren en niet-kerkelijken Het belang van participatie Politieke participatie is belangrijk voor het goed functioneren van een democratie. Electorale participatie heeft invloed op de verdeling van de macht en op de vorming van de regering. Een hoge opkomst zorgt voor een hoge mate van representativiteit en legitimiteit van het bestuur. Dat maakt de kans groter dat het beleid geaccepteerd wordt. Niet-electorale paticipatie is erg belangrijk voor de politieke agenda. Als politici alleen bespreken wat zij belangrijk vinden, staan ze los van de samenleving. Dat geeft de burgers het gevoel dat ze niet worden gehoord de afstand tussen burgers en politiek groeit. Oplossing? Mondige burgers die van zich laten horen.

Vernieuwing

Om de kloof tussen burgers en politiek te verkleinen en de participatie van burgers te verhogen, worden er door politici en politicologen plannen bedacht, zoals het referendum, de gekozen premier en/of burgermeester en de invoering van het districtenstelsel. Referendum Kiezers kunnen één keer per vier jaar hun stem uitbrengen. Op wat er in de tussentijd gebeurd, hebben ze geen directe invloed. De betrokkenheid van de kiezers zou vergroot worden als zij over belangrijke kwesties hun mening tussentijds kenbaar kunnen maken Referendum. Nadelen van een referendum: Het is niet gemakkelijk om ingewikkelde kwesties terug te brengen tot een vraag die je met ja of nee kunt beantwoorden. Bovendien lenen lang niet alle problemen voor een volksraadpleging. Gekozen premier Door de premier rechtstreeks te kiezen krijgen burgers meer invloed op de samenstelling van de regering dan nu het geval is. Nadelen van een gekozen premier: Op staatsrechtelijk gebied: Met ons huidige staatsstelsel kan het parlement het vertrouwen opzeggen in de premier, want de premier is niet door het volk gekozen. Maar wie krijgt als er bij een conflict tussen het parlement en de premier gelijk, als ook de premier door de burgers gekozen is? De verhoogde politieke betrokkenheid is niet gegarandeerd. Het opkomstpercentage in Nederland is hoger dan in andere landen waar een gekozen president is. Het risico bestaat dat de functionarissen die gekozen worden, afhankelijk raken van hun sponsors, achterban enz. Een ander risico is dat verkiezingen bepaald gaan worden door het charisma van de kandidaten i.p.v door hun standpunten. Gekozen burgemeester In Nederland worden burgemeesters door de Kroon (regering) benoemd, na voordracht door de gemeenteraad. De argumenten voor of tegen een benoemde burgemeester zijn deels gelijk aan die van de gekozen premier. Een ander argument voor de benoemde, niet gekozen burgemeester is dat hij/zij, als voorzitter van de gemeenteraad en het college, boven de partijen moet staan. Voor een gekozen burgemeester is dit veel moeilijker, want die moet verkiezingsbeloften maken. Gekozen formateur De gekozen formateur lijkt op de gekozen minister-president, maar toch net anders. De formateur wordt na de verkiezing aangewezen door de koningin. De formateur is de lijsttrekker van de grootste partij en wordt de nieuwe premier. In een representatieve democratie zou het logischer zijn dat de formateur gekozen wordt, bijvoorbeeld door de net gekozen volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Daarmee zouden de kiezers indirect meer invloed krijgen op de coalitievorming. Een ander voordeel: burgers hoeven niet meer op één van de twee grootste partijen te stemmen. Nu de grootste partij meestal de minister-president levert, laten kiezers hun stem ook leiden door hun voorkeur voor de premier. De afschaffing van de eerste kamer De Eerste en Tweede Kamer beoordeelt alle wetsvoorstellen op kwaliteit en uitvoerbaarheid. Critici stellen dat Eerste Kamerleden lang niet altijd de nodige deskundigheid bezitten om hun taken uit te voeren, omdat ze de juridische kennis missen. Kamerleden stemmen bijna altijd hetzelfde als hun partijgenoten in de Tweede Kamer. Daarmee wordt de meerwaarde van de Eerste Kamer, ookwel kamer van reflectie, uitgehold. Maar de kans dat de Eerste kamer wordt opgeheven is klein, dat komt doordat de Kamerleden hier zelf mee in moeten stemmen. De invoering van een kiesdrempel Kiesdrempel: een partij krijgt pas Kamerzetels, bij een vastgesteld minimum percentage stemmen. In België is de kiesdrempel 5%. Een kiesdrempel zorgt ervoor dat er minder partijen in het parlement vertegenwoordigd zijn, waardoor debatten veel korter zijn. Tegenstanders van een kiesdrempel vinden het voor de representativiteit belangrijk dat alle stemmen worden gehoord. Uitbreiding parlementaire bevoegdheden In een democratie ligt het primaat bij de wetgevende macht, het parlement en de regering. Zij bepalen welke wetten tot stand komen. In de praktijk heeft de uitvoerende macht, de regering, meer macht. Om meer macht aan het parlement te geven, zou je macht bij de regering moeten weghalen of de kamer meer bevoegdheden geven. Ontnemen van de bevoegdheid geeft het parlement meer macht. In de praktijk zijn het vooral ministers die voorstellen indienen, geholpen door ambtenaren van hun departement. Kamerleden hebben slechts één assistant. Deze ambtelijke fractieondersteuning zou je kunnen uitbreiden, waardoor Kamerleden beter in staat zijn tot het indienen van wetsvoorstellen. Invoering meerderheids- of districtenstelstel Nederland kent een evenredig kiesstelsel, waarbij alle uitgebrachte stemmen worden verdeeld over het beschikbare aantal zetels. Omdat de meeste stemmers voor hun gevoel op een partij stemmen en niet op een persoon, hebben de gekozen vertegenwoordigers vaak weinig binding met de burgers. Een districten- en of meerderheidsstelsel beoogt een veel sterkere band tussen kiezer en gekozene, omdat de volksvertegenwoordiger direct door het eigen district is gekozen. Voordelen van een districten- of meerderheidsstelsel zijn: Minder politieke partijen in het parlement en daardoor minder moeizame onderhandelingen bij de formatie van een nieuw kabinet. Een nadeel: als er geen compromissen nodig zijn, kan het beleid per regering sterk veranderen. Daarnaast heeft het districten- of meerderheidsstelsel als nadeel dat de stemmen op de verliezers in het district verloren gaan. Hierdoor dreigen kleinere partijen uit het parlement te verdwijnen, wat slecht is voor de representativiteit. Een ander bezwaar: het gevaar van een té grote aandacht voor de belangen van het district, waardoor het landsbelang in het nauw kan komen.

Internationale betrekkingen

Door de globalisering werken landen op steeds meer terreinen samen, met als gevolg een groeiende internationale interdependentie : daarin komen ze op voor de belangen van de Nederlandse burgers. Globalisering: de politieke besluitvorming is in Nederland op bijna elk maatschappelijk terrein afhankelijk van wat er internationaal gebeurt. Economische markten zijn steeds meer verbonden met de beurs in New York, Shanghai, Amsterdam. Belemmeringen: wat vroeger door nationale overheden werd besloten word tegenwoordig door internationale instellingen bepaald. Verschillende factoren belemmeren de Europese internationale samenwerking: emotionele weerstanden: tegen het opgeven van de eigen nationale soevereiniteit(exclusieve bevoegdheid tot uitoefening van publiekrechtelijk gezag). Zien het als verlies van eigen identiteit. Gebrek aan vertrouwen tussen landen, dat is een vereiste voor een goede samenwerking. vb. het drugsbeleid in nederland is soepeler dan in de omringende landen en dus zijn er drugs toeristen te verwachten. Frankrijk was het daar niet mee eens/ De tegenstelling tussen individuele belangen en collectieve belangen, voor het realiseren van gemeenschappelijke doelen. Er is alleen geen rechtstreeks verband tussen de grootte van de offers en de mate waarin een land daarvan profiteert. Een land dat weinig of niets meebetaalt profiteert ook gewoon mee(prisoner's dilemma). Daarom geven staten ook voorkeur aan individuele belangen op kort termijn.

Europese Unie

1992: Verdrag van Maastricht op gesteld en zo kwam de europese Unie tot stand (12 lidstaten, EEG+Denemarken, Ierland, GB., Griekenland, Portugal, Spanje). Sindsdien hebben de burgers van de Europese Unie niet alleen te maken met het gezag van hun regering maar ook met europese maatregelen. De Europese Economische Gemeenschap(EEG) werd opgericht in 1957, die bestond uit 6 landen: Benelux, Frankrijk, west-Duitsland en italie. Hun taak was het instellen van een gemeenschappelijke markt en een geleidelijke harmonisering van het economisch beleid van de lidstaten. Bij de Eu kwamen ook nog de taken: gemeenschappelijk buitenlands, justitieel en veiligheidsbeleid te gaan voeren. 1Economische en monetaire(betalingsverkeer) unie gaan vormen. Toelating voor nieuwe lidstaten: democratische instelling hebben, een rechtstaat zijn, meerpartijensysteem hebben, de mensenrechten eerbiedigen, minderheden beschermen. Met Europees burgerschap mag men: in elke lidstaat reizen, werken, wonen. meedoen verkiezingen Europees parlement. makkelijker toegang sociale zekerheid andere lidstaten. diplomatieke bescherming buiten de EU. klagen bij de Europese Ombudsman.

VN

Belangrijkste organen Algemene Vergadering Veiligheidsraad