Краткотрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Краткотрайни активи by Mind Map: Краткотрайни активи

1. Краткосрочни финансови активи

1.1. финансови активи в свързани предприятия

1.2. изкупени собствени дългови ценни книжа

1.3. краткосрочни ценни книжа, купени от финансови институции или други БО

1.4. благородни метали и скъпоценни камъни

1.5. вземания по рекламации

1.6. лихви

1.7. вземания по липси и начети

1.8. други

2. Материални запаси

2.1. материали, придобити чрез покупка

2.2. продукция, предназначена за продажба

2.3. стоки, предназначени за продажба

2.4. незавършено производство

2.5. инвестиция в материален запас

3. Раходи за бъдещи периоди

3.1. материали и горива

3.2. трудови възнаграждения за персонала

3.3. разходи за социални осигуровки

3.4. извършени услуги от трети лица

3.5. за ремонт на дълготрайни материални активи

4. Парични средства

4.1. наличи парични средства в брой

4.2. блокирни парични средства

4.3. парични еквиваленти

4.4. парични средства в безсрочни депозити

4.5. други

5. Краткосрочни вземания

5.1. Задължения на делови партьони или клиенти за продадени, но неплатени стоки или услуги