Xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống điện toán đám mây phục vụ học tập và nghiên cứu

Organize and structure your thoughts to write an essay

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống điện toán đám mây phục vụ học tập và nghiên cứu by Mind Map: Xây dựng và triển khai thử nghiệm hệ thống điện toán đám mây phục vụ học tập và nghiên cứu

1. 1. Mở đầu - Lập luận logic - Làm rõ bài toán, ý nghĩa - Dẫn chứng đầy đủ, trích dẫn hầu hết tài liệu tham khảo

1.1. Bối cảnh nghiên cứu

1.1.1. Lý do chọn đề tài

1.1.2. Xu hương nghiên cứu liên quan (phác họa chung)

1.1.3. Bài toán cần giải quyết

1.1.4. Tầm quan trọng, tính thời sự (bài toán rộng, mối quan tâm chung của cộng đồng)

1.2. Nội dung nghiên cứu cụ thể

1.2.1. Mục tiêu

1.2.2. Bài toàn

1.2.3. Phương pháp

1.3. Bố cục các phần còn lại (tóm tắt nội dung các chương)

2. 2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Khái quát một số lý thuyết và công nghệ chính được sử dụng - Kiến thức chuyên ngành sử dụng ở các phần sau - Không trình bày kiến thức phổ thông

2.2. Không quá 10 trang

2.2.1. - Ngắn gọn - Không sao chép

2.2.2. Trích dẫn đầy đủ, tường minh

3. 3. Phương pháp giải quyết vấn đề

3.1. Nội dung bài toán - Định nghĩa lại chính xác - Ví dụ minh họa

3.2. Phân tích và thiết kế ứng dụng

3.2.1. Mô tả rõ bài toán

3.2.2. Đưa ra giải pháp - Ý tưởng !!!(quan trọng) - Mô hình - Công thức - Bước cụ thể - Trình bày lại các giải pháp được kế thừa hay cải tiến(phân biệt rõ cái nào là đề xuất, cải tiến)

3.2.3. Ví dụ minh họa giải pháp

3.3. Phân tích, đánh giá

3.3.1. Mặt mạnh

3.3.2. Hạn chế, tồn tại

3.3.3. Giải được, chưa giải được --> Hướng nghiên cứu tiếp theo

3.3.4. Phương pháp, độ đo đánh giá kết quả

4. 5. Kết luận

5. 4. Kết quả thực nghiệm và so sánh